UM
fot. Archiwum UM

Na podstawie art. 15zzx ust. 1-2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.).

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kwidzynie zwołuje XXXII Sesję Rady Miejskiej w Kwidzynie, która odbędzie się w dniu 25 października 2021 roku o godz. 14.00.

Zgodnie z art. 15 zzx  ww. ustawy, obrady sesji, w tym podjęcie uchwał, odbędzie się
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (on-line) przy użyciu oprogramowania do pracy zespołowej, według następującego porządku posiedzenia:

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Ustalenie i zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji.
 5. Funkcjonowanie EMC Szpital Zdrowie w Kwidzynie, ze szczególnym uwzględnieniem kondycji finansowej, podjętych prac remontowych i modernizacji, czasowego zaprzestania działalności leczniczej w ramach oddziału pediatrii i oddziału wewnętrznego.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OSIEDLE PIASTOWSKIE;
 • w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KWIDZYN-WSCHÓD;
 • w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „OBSZAR ŚRÓDMIEJSKI II” w Kwidzynie;
 • w sprawie przyznania w roku 2021 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokości;
 • w sprawie przyznania w roku 2021 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokości;
 • w sprawie przekazania wniosku zgodnie z właściwością;
 • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
 • w sprawie ustalenia kategorii drogi gminnej i jej przebiegu na terenie Miasta Kwidzyna oraz nadania nazwy;
 • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 – 2023;
 • w sprawie zmiany budżetu miasta Kwidzyna na rok 2021;
 1. Informacja Burmistrza Miasta Kwidzyna dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby do tego zobowiązane.
 2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kwidzynie dotycząca oświadczeń majątkowych  złożonych przez radnych.
 3. Informacja Burmistrza Miasta Kwidzyna o stanie realizacji zadań oświatowych.
 4. Komunikaty i oświadczenia.

Zamknięcie obrad sesji.

Link do obrad Rady Miejskiej w Kwidzynie w dniu 25.10.2021 r.

Poprzedni artykułPowstaje Kwidzyński Park Rowerowy
Następny artykułMuzyka NOWA – muzyka klasyczna w nowej odsłonie