um

Kwidzyn, 12 marca  2014 r.

Ogłoszenie
W sprawie otwartego konkursu ofert
Na realizację zadań publicznych określonych w uchwale rady miejskiej  nr XLV/273/10
w kwidzynie z dnia 28 października 2010 r. ze zmianami w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi
do prowadzenia działalności pożytku publicznego na LATA 2011-2015.
Burmistrz Miasta Kwidzyna na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zmianami)

zaprasza

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert i uczestnictwa w otwartym konkursie ofert
na realizację zadań publicznych.

I. Rodzaj zadania.
Sport
 – Przygotowanie i udział dzieci i młodzieży w zajęciach i turniejach koszykówki.

II. Termin realizacji zadań od 14 kwietnia do 31 grudnia 2014 r.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania którego realizacja przebiegać będzie od 14 kwietnia do końca roku 2014 r. wynosi 190 000 zł.

IV. Zasady przyznawania dotacji, termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty – zostały określone w Zarządzeniu Burmistrza Kwidzyna Nr 36/2011 z dnia 7 kwietnia
2011 r. – w sprawie zatwierdzenia regulaminu otwartego konkursu ofert na wyłonienie ofert
z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego

V. Termin składania ofert na wszystkie rodzaje zadań.
1. Oferty należy złożyć  na formularzu, którego wzór stanowi Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  wraz
z załącznikami:
1) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty    potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, potwierdzony przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji za jego zgodność ze stanem faktycznym na dzień złożenia oferty,
2) statut organizacji.
2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie sportu” w siedzibie Urzędu Miejskiego, w Biurze Obsługi Ludności
ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn.
3. Termin składania ofert upływa z dniem 4 kwietnia 2014 r. o godz. 16.00. Termin uważa się za zachowany jedynie w przypadku zarejestrowania oferty w ww. terminie w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miejskiego w Kwidzynie.
4. Otwarcie ofert z udziałem oferentów nastąpi w dniu 7 kwietnia 2014 r. w pokoju 202 Urzędu Miejskiego w Kwidzynie.

VI. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku 2013 zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami.
W 2013 r. Gmina Miejska Kwidzyn na realizację zadań publicznych, zleconych organizacjom pozarządowym i podległym jednostkom organizacyjnym, przekazała środki finansowe z budżetu Miasta w dziedzinie sportu:
dotacje na rzecz organizacji pozarządowych w kwocie 1 411 580 zł.

VII. Dodatkowe informacje.
1. W sytuacji, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość proporcjonalnego zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.
W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie będą oni związani złożonymi ofertami.
2. W kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą wnioskować o pokrycie kosztów administracyjnych projektu w wysokości co najwyżej 5 % kwoty dotacji.
3. Preferowane będą oferty dotyczące wspierania realizacji zadań publicznych zakładające udział finansowych środków własnych w wysokości co najmniej 10% kosztów realizacji zadania.
4. Umowy z wybranymi w drodze konkursu oferentami zostaną zawarte nie wcześniej niż 2 stycznia 2014 r.

Informacji telefonicznych udziela:
Marek Konieczek – Koordynator Zespołu ds. społecznych i gospodarki mieszkaniami nr tel. (0*55) 646 4725.
Aleksandra Ochenkowska – Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i spraw społecznych nr tel. (0*55) 646 4763

O rozstrzygnięciu konkursu i jego wyniku oferenci zostaną powiadomieni na piśmie.
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kwidzynie.
Burmistrz Miasta Kwidzyna zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

Burmistrz Miasta Kwidzyna
Andrzej Krzysztofiak

Poprzedni artykułMistrzostwa Kwidzyna w Halowej Piłce Nożnej
Następny artykułSkoki przez przeszkody