Kwidzyn, 27 listopada 2015 r.

Ogłoszenie

w sprawie otwartego konkursu ofert

na realizację zadań publicznych określonych w uchwale rady miejskiej nr XIII/76/15 w kwidzynie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2016.

Burmistrz Miasta Kwidzyna na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zmianami)

zaprasza

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert i uczestnictwa w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, poprzez:

 1. prowadzenie i wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych mających istotne znaczenie dla rozwoju kultury i tradycji miasta Kwidzyna,

 2. organizowanie lub uczestnictwo w festiwalach, koncertach, przeglądach, prezentacjach, wystawach, konkursach, warsztatach, imprezach artystycznych,

 3. wydawanie publikacji promujących kulturę Miasta Kwidzyna,

 4. oprawę muzyczną świąt państwowych i rocznic historycznych.

 

2. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa, poprzez:

 1. organizację imprez sportowych,

 2. organizację szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz ich uczestnictwo w systemie rozgrywek sportowych,

 3. organizację imprez turystyczno – krajoznawczych.

 

3. przeciwdziałania uzależnieniom, poprzez:

 1. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, osób zagrożonych uzależnieniem i członków ich rodzin,

 2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

 3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży,

 

4. ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, poprzez:

 1. organizowanie konkursów, warsztatów, kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz innych imprez o charakterze ekologicznym,

 2. propagowanie wiedzy ekologicznej wśród mieszkańców Kwidzyna,

 3. promowanie zachowań przyjaznych środowisku,

 4. rozpowszechnianie materiałów, publikacji i pomocy dydaktycznych związanych z ochroną środowiska.

 

5. porządku i bezpieczeństwa publicznego, poprzez:

 1. realizacja programów edukacyjnych dotyczących poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Kwidzyna,

 2. działania na rzecz zwiększenia świadomości dzieci i młodzieży na temat bezpieczeństwa na drogach,

 3. uczenie właściwych zachowań w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych.

 

6. edukacji, oświaty i wychowania.

 

Termin realizacji zadań: od 2 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w zakresie:

 1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 360 000 zł,

 2. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa – 1 450 000 zł,

 3. przeciwdziałania uzależnieniom – 92 000 zł,

 4. ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 514 000 zł

 5. porządku i bezpieczeństwa publicznego – 10 000 zł,

 6. edukacja, oświata i wychowanie, 50 000 zł.

Zasady przyznawania dotacji, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty zostały określone w Zarządzeniu Burmistrza Kwidzyna Nr 36/2011 z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu otwartego konkursu ofert na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego.

Termin składania ofert na wszystkie rodzaje zadań.

1. Oferty należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania wraz
z załącznikami:

   1) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, potwierdzony przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji za jego zgodność ze stanem faktycznym na dzień złożenia oferty,

   2) statut organizacji.

2. Podmioty, które składają kilka ofert zobowiązane są do złożenia każdej w odrębnej kopercie, z odrębnym kompletem załączników.

3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs ofert na realizację zadań publicznych” i nazwą rodzaju zadania, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej 19, Biuro Obsługi Ludności. Termin składania ofert upływa z dniem 21 grudnia 2015 r. o godz. 1600. Termin uważa się za zachowany jedynie w przypadku zarejestrowania oferty w ww. terminie w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miejskiego w Kwidzynie ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn.

Otwarcie ofert z udziałem oferentów nastąpi w dniu 22 grudnia 2015 r. w pokoju 202 Urzędu Miejskiego w Kwidzynie godzinach:

800 – projekty z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
830 – projekty z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa,
930 – projekty z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom,
1000 – projekty z zakresu ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
1030 – projekty z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego,
1100 – projekty z zakresu edukacji, oświaty i wychowania.

Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku 2014 oraz w 2015 zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami.

W 2014 r. Miasto Kwidzyn na realizację zadań publicznych, zleconych organizacjom pozarządowym i podległym jednostkom organizacyjnym, przekazała środki finansowe w dziedzinie:

 1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa udzielono dotacje na rzecz organizacji pozarządowych w kwocie 1 494 915,50 zł,

 2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego udzielono dotacje na rzecz organizacji pozarządowych w kwocie 371 325,02 zł,

 3. przeciwdziałania uzależnieniom udzielono dotacje na rzecz organizacji pozarządowych w kwocie 569 500 zł.,

 4. ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego udzielono dotacje na rzecz organizacji pozarządowych w kwocie 467 150 zł.

W 2015 r. Miasto Kwidzyn na realizację zadań publicznych, zleconych organizacjom pozarządowym i podległym jednostkom organizacyjnym, przekazała środki finansowe w dziedzinie:

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa udzielono dotacje na rzecz organizacji pozarządowych w kwocie 1 497 290 zł,

2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego udzielono dotacje na rzecz organizacji pozarządowych w kwocie 368 756 zł,

3) przeciwdziałania uzależnieniom udzielono dotacje na rzecz organizacji pozarządowych w kwocie 572 000 zł.,

4) ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego udzielono dotacje na rzecz organizacji pozarządowych w kwocie 510 000 zł.

 

Dodatkowe informacje.

 1. W sytuacji, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość proporcjonalnego zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.
  W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie będą oni związani złożonymi ofertami.

 2. W kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą wnioskować o pokrycie kosztów administracyjnych projektu w wysokości co najwyżej 5% kwoty dotacji.

 3. Preferowane będą oferty dotyczące wspierania realizacji zadań publicznych zakładające udział finansowych środków własnych w wysokości co najmniej 10% kosztów realizacji zadania.

 4. Burmistrz Miasta Kwidzyna zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

 5. O rozstrzygnięciu konkursu i jego wyniku oferenci zostaną powiadomieni na piśmie.

 6. Umowy z wybranymi w drodze konkursu oferentami zostaną zawarte nie wcześniej niż 2 stycznia 2016 r.

 

Informacji telefonicznych udziela:

Marek Konieczek – Koordynator Zespołu ds. społecznych i gospodarki mieszkaniami nr tel. (55) 646 4725.

Aleksandra Ochenkowska – Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i spraw społecznych nr tel. (55) 646 4763

 

Burmistrz Miasta Kwidzyn
Andrzej Krzysztofiak

Poprzedni artykułMMTS Kwidzyn – PGE STAL Mielec
Następny artykuł„KUCYK POD CHOINKĘ”