OGŁOSZENIE
PREZES TERENÓW REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWYCH „MIŁOSNA” SPÓŁKA Z O.O.
Działając na podstawie przepisów Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
O gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 t.j.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2021.2213 t.j.)


ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Miłosnej 18 w Kwidzynie

1. Nieruchomość gruntowa zabudowana będąca przedmiotem przetargu położona jest w Kwidzynie przy ul. Miłosnej 18. Nieruchomość położona jest na działce o numerze 7/215, obręb 18 o powierzchni 0,2818 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Kwidzynie księga wieczysta nr GD1I/00041362/9. Nieruchomość wpisana do rejestru zabytków pod numerem 977 (daw. nr 56/80) decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Elblągu z dnia 25.02.1980r.

2. Działka ewidencyjna nr 7/215 obręb 18, posiada 0,2818 ha, kształt nieregularny zabudowana jest budynkiem stajni o pow. użytkowej ok. 212,33m³ w budynku znajdują się następujące pomieszczenia :
– boksy dla koni + komunikacja – 45,74 m²
– bok dla konia duży – 12,13 m²
– pomieszczenie socjalne – 6,13 m²
– komunikacja- 7,94 m²
– pomieszczenie socjalno – biurowe – 9,47 m²
– ujeżdżalnia – 70,92 m²
– strych – 60,00 m²

Elewacja budynku nawiązuje do stylu architektonicznego innych obiektów byłego Stada Ogierów, jest wykonana z czerwonej cegły oraz tynku i elementów drewnianych. Drzwi wejściowe drewniane, stolarka okienna wielopodziałowa. Posadzki betonowe ( za wyjątkiem ujeżdżalni), ściany otynkowane. Budynek wyposażony w instalację elektryczną oraz wodno- kanalizacyjną. Stan budynku przeciętny.

Ponadto na działce znajduje się budynek gospodarczy zawierający dwa boksy o powierzchniach 16,04 i 16,05 m². Łączna powierzchnia użytkowa obiektu wynosi ok. 32 m² Budynek murowany, kryty dachówką. Budynek o niskim stanie technicznym.

3. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi krajowej nr 55 Wjazd przez działkę 7/216 na której zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność gruntowa dla ww.nieruchomości.

4. Nieruchomość zabudowana objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Kwidzyn-Wschód, zgodnie z którym położona jest na terenach:
-B14P,U przeznaczenie :
a) teren zieleni urządzonej
b) teren zabudowy usługowej- usługi nieuciążliwe dopuszcza się : mieszkania integralnie związane z prowadzoną działalnością,
obiekty pomocnicze oraz obiekty tymczasowe związane z okazjonalnymi imprezami
-B1.U,US przeznaczenie:
a) teren zabudowy usługowej
b) teren sportu i rekreacji

5. Osobom zainteresowanym nabyciem nieruchomości, obiekt zostanie udostępniony po wcześniejszym osobistym lub telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem TR-W „Miłosna”.

6.Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami, upłynął 2 listopada 2022 r.

7. Zapraszam osoby fizyczne i prawne, zainteresowane nabyciem tej nieruchomości do wzięcia udziału w przetargu w dniu 04.01.2023 o godz. 11.00 na Terenach Rekreacyjno–Wypoczynkowych „Miłosna” przy ul. Miłosnej 18 w Kwidzynie (kuźnia).

8. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 500 000 zł.

9. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej.

10. Osoby zainteresowane udziałem w przetargu winny wnieść wadium w wysokości 50 000 zł do dnia 30.12.2022 na konto TR-W Miłosna w Kwidzynie 63 8300 0009 0016 2031 2000 0010. Za dzień dokonania powyższej wpłaty uważa się dzień, w którym wadium znajduje się na wskazanym koncie.

11. Ponadto warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie Komisji Przetargowej przed
otwarciem przetargu:
1) w przypadku osób fizycznych ( tym prowadzących działalność gospodarczą) – dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierających zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
2) w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnych, a podlegających rejestracji – aktualnego odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa wymagają formy pisemnej.

12. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po zakończeniu  przetargu , zgodnie z obowiązującymi przepisami.

13. Cena sprzedaży płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Za dzień dokonania wpłaty uważa się dzień w którym cena sprzedaży znajduje się na wskazanym koncie.

14. Nieuregulowanie reszty ceny przed dniem zawarcia aktu notarialnego, uchylenie się od zawarcia umowy notarialnej spowoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.

15. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz koszty opłat sądowych pokrywa nabywca.

16. Prezes Terenów Rekreacyjno – Wypoczynkowych „Miłosna” zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

17. Dodatkowych informacji udziela Kierownik Ośrodka TR-W „Miłosna” spółka z o.o. W Kwidzynie przy ul. Miłosnej 18, pod numerem telefonu 55 279 39 58.

Poprzedni artykułOdpocznij od fotela
Następny artykułBallada cygańska dla najmłodszych