Kwidzyn, 30 maja 2017 r.

Ogłoszenie

w sprawie otwartego konkursu ofert

na realizację zadań publicznych określonych w uchwale rady miejskiej nr XXIV/147/16 w Kwidzynie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2017.

Burmistrz Miasta Kwidzyna na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

zaprasza

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert i uczestnictwa w otwartym konkursie ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa,poprzez organizację:

  1. imprez sportowych,
  2. imprez turystyczno – krajoznawczych,
  3. obozów i udział w zgrupowaniach sportowych.

Forma realizacji zadania: Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wspierania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Termin realizacji zadań: od 1 lipca do 29 grudnia 2017 r.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa – 70 000 zł,

Zasady przyznawania dotacji, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty zostały określone w Zarządzeniu Burmistrza Kwidzyna Nr 36/2011 z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu otwartego konkursu ofert na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego

Termin składania ofert na wszystkie rodzaje zadań.

  1. Termin składania ofert upływa z dniem 23 czerwca 2017 r. o godz. 1600. Termin uważa się za zachowany jedynie w przypadku zarejestrowania oferty w ww. terminie w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miejskiego w Kwidzynie ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn. W przypadku przesłania dokumentów pocztą, za datę złożenia dokumentów uważa się datę stempla pocztowego. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
  2. Oferty należy złożyć na formularzu, którego wzór określony został w § 1 pkt 1 Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2016 poz. 1300), wraz z załącznikami:
  • aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, potwierdzony przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji za jego zgodność ze stanem faktycznym na dzień złożenia oferty,
  • statut organizacji.

3. Podmioty, które składają kilka ofert zobowiązane są do złożenia każdej w odrębnej kopercie, z odrębnym kompletem załączników.

4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs ofert na realizację zadań publicznych – Sport”.

Otwarcie ofert z udziałem oferentów nastąpi w dniu 26 czerwca 2017 r. w pokoju 204 Urzędu Miejskiego w Kwidzynie godzina 13.00.

Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku 2016 w zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami.

W 2016 r. Miasto Kwidzyn na realizację zadań publicznych, zleconych organizacjom pozarządowym i podległym jednostkom organizacyjnym, przekazała środki finansowe w dziedzinie wspierania upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa udzielono dotacje na rzecz organizacji pozarządowych w kwocie 1 512 374,57zł.

Dodatkowe informacje:

1. Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

  • mają obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia uczestników zadania od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na czas przejazdu do i z miejsca realizacji zadania oraz podczas ich pobytu oraz umowę ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej działalności związanej z realizacją zadania. Dowód zawarcia umów ubezpieczenia należy przedłożyć Burmistrzowi Miasta przed podpisaniem umowy o udzielenie dotacji.
  • w przypadku organizacji obozów, mają obowiązek spełnić wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (Dz. U. 2016.452),
  • mogą wnioskować o pokrycie kosztów obsługi zadania publicznego, w tym kosztów administracyjnych projektu w wysokości co najwyżej 5% kwoty dotacji.

2. W sytuacji, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość proporcjonalnego zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie będą oni związani złożonymi ofertami.

3. Preferowane będą oferty dotyczące wspierania realizacji zadań publicznych zakładające udział finansowych środków własnych w wysokości co najmniej 10% kosztów realizacji zadania. Za finansowe środki własne i środki z innych źródeł nie uznaje się wyceny wkładu rzeczowego oferenta oraz wyceny wkładu rzeczowego innych podmiotów nieodpłatnie biorących udział w realizacji zadania.

4. Burmistrz Miasta Kwidzyna zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert, dofinansowania więcej niż jednej oferty.

5. O rozstrzygnięciu konkursu i jego wyniku oferenci zostaną powiadomieni na piśmie.

6. Umowy z wybranymi w drodze konkursu oferentami zostaną zawarte nie wcześniej niż 26 czerwca 2017 r.

Informacji telefonicznych udziela:

Marek Konieczek – Koordynator Zespołu ds. społecznych nr tel. (55) 646 4725.

Aleksandra Ochenkowska – Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i spraw społecznych nr tel. (55) 646 4763

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kwidzynie

Burmistrz Miasta Kwidzyna
Andrzej Krzysztofiak

Poprzedni artykułDotacje dla szkolnych bibliotek
Następny artykułTRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych przy ul. Jagiełły