Kwidzyn, 25 listopada 2016 r.

Ogłoszenie

w sprawie otwartego konkursu ofert

na realizację zadań publicznych określonych w uchwale rady miejskiej nr XXIV/147/16
w Kwidzynie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2017.

Burmistrz Miasta Kwidzyna na podstawie art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 575; zm.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1198 oraz z 2016 r. poz. 1583) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

zaprasza

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert i uczestnictwa w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań profilaktycznych podejmowanych wobec dzieci i młodzieży

Nazwa zadania konkursowego: „Prowadzenie trzech placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej”

Forma realizacji zadania: Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wspierania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Adresaci: dzieci i młodzież w terenu Kwidzyna wskazane przez pracownika socjalnego, pedagoga szkolnego, asystenta rodziny, sąd oraz ich rodzice i opiekunowie.

Formy pracy: Placówka wsparcia dziennego, zwana w dalszej części ogłoszenia „placówką” prowadzi zajęcia określone w art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zwanej w dalszej części ogłoszenia „ustawą”.

Kwalifikacje kadry: Osoba prowadząca placówkę oraz osoby pracujące z dzieckiem winny spełniać wymaganie określone w art. 25 – 27 ustawy. Dopuszcza się możliwość korzystania z pomocy z wolontariuszy na zasadach określonych w art. 28 ustawy.

Miejsce prowadzenia placówki: Placówka może być prowadzona w lokalu, który spełnia wymagania lokalowe i sanitarne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego (Dz.U.2015.1630).

Istnieje możliwość dzierżawy lokali użytkowych wchodzących w zasób komunalny Miasta Kwidzyna.

Dokumentacja: Szczegółowe zadania oraz organizację placówki, w tym rodzaj dokumentacji oraz sposób jej prowadzenia określa regulamin organizacyjny placówki. W szczególności wymagane jest prowadzenie: dokumentacji dla każdego podopiecznego zawierającej informację o współpracy z rodziną i instytucjami działającymi na rzecz wsparcia rodziny, dziennika zajęć z systematycznie prowadzoną listą obecności oraz uzyskanie zgody rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo dziecka w zajęciach.

Warunki realizacja zadania:

  1. Placówka dostępna jest w dni robocze od poniedziałku do piątku, nie krócej niż 4 godziny dziennie, dopuszcza się przerwę wakacyjną trwającą nie dłużej niż jeden miesiąc,
  2. Ilość dzieci pod opieką jednego wychowawcy nie może być większa niż 15 dzieci,
  3. Pobyt dziecka w placówce jest nieodpłatny,
  4. Dożywianie dzieci powinno mieć formę warsztatów kulinarnych mających charakter edukacyjny. Poza wycieczkami całodniowymi nie dopuszcza się możliwości finansowania usług cateringowych z dotacji.

Termin realizacji zadania: od 2 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 440 000 zł.

Zasady przyznawania dotacji, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty zostały określone w Zarządzeniu Burmistrza Kwidzyna Nr 36/2011 z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu otwartego konkursu ofert na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego.

Termin składania ofert oraz wymagana dokumentacja:
1. Termin składania ofert upływa z dniem 20 grudnia 2016 r. o godz. 16.00. Termin uważa się za zachowany jedynie w przypadku zarejestrowania oferty w ww. terminie w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miejskiego w Kwidzynie ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn.

2. Oferty należy złożyć na formularzu, którego wzór określony został w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2016 poz. 1300), wraz z załącznikami:

   1. aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, potwierdzony przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji za jego zgodność ze stanem faktycznym na dzień złożenia oferty,

   2. statut organizacji,

   3. zezwolenie Burmistrza Miasta Kwidzyna na prowadzenie placówki, o którym mowa w art. 19 ustawy. W przypadku jego braku należy opisać działania podjęte w tym zakresie,

   4. regulamin organizacyjny placówki, w tym:

      a) roczny program pracy świetlicy,
      b) harmonogram zajęć,
      c) kwalifikacje osób zatrudnionych w placówce.

3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs ofert na realizację zadań publicznych – prowadzenie placówki wsparcia dziennego”.

Otwarcie ofert: z udziałem oferentów nastąpi w dniu 22 grudnia 2016 r. w pokoju 207 Urzędu Miejskiego w Kwidzynie godzina 12.00.

Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku 2015 oraz w 2016 zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami.
W 2015 r. oraz w 2016 r. Miasto Kwidzyn na realizację zadania publicznego związanego z prowadzeniem świetlic socjoterapeutycznych przekazała corocznie środki finansowe w kwocie 420 000 zł.

Dodatkowe informacje:

1. W sytuacji, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość proporcjonalnego zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.
W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie będą oni związani złożonymi ofertami.

2. W kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą wnioskować o pokrycie kosztów administracyjnych projektu w wysokości co najwyżej 5% kwoty dotacji.

3. Preferowane będą oferty dotyczące wspierania realizacji zadań publicznych zakładające udział finansowych środków własnych w wysokości co najmniej 10% kosztów realizacji zadania. Za finansowe środki własne i środki z innych źródeł nie uznaje się wyceny wkładu rzeczowego oferenta oraz wyceny wkładu rzeczowego innych podmiotów nieodpłatnie biorących udział w realizacji zadania.

4. Burmistrz Miasta Kwidzyna zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert, dofinansowania więcej niż jednej oferty.

5. O rozstrzygnięciu konkursu i jego wyniku oferenci zostaną powiadomieni na piśmie.

6. Oferent zobowiązany jest w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania informacji o przyznaniu dotacji od pracownika Urzędu, przesłać w formie elektronicznej lub papierowej oświadczenie o przyjęciu bądź nieprzyjęciu dotacji wraz z podaniem terminu przesłania dokumentów niezbędnych do przygotowania projektu umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego, w tym:

   1. zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania, stanowiące załącznik do umowy,

   2. potwierdzenia aktualności danych oferenta zawartych w ofercie niezbędnych do przygotowania umowy.

7. Nieprzesłanie oświadczenia, o którym mowa w pkt 6, tożsame jest z nieprzyjęciem dotacji przez oferenta.

8. Umowy z wybranymi w drodze konkursu oferentami zostaną zawarte nie wcześniej niż 2 stycznia 2017 r.

Informacji telefonicznych udziela:
Marek Konieczek – Koordynator Zespołu ds. społecznych nr tel. (55) 646 4725.
Aleksandra Ochenkowska – Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i spraw społecznych nr tel. (55) 646 4763

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kwidzynie

Burmistrz Miasta Kwidzyna
Andrzej Krzysztofiak

Poprzedni artykułOgłoszenie o otwartym konkursie ofert w dziedzinie: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa
Następny artykułOgłoszenie o otwartym konkursie ofert w dziedzinie: ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego