Kwidzyn, 13 grudnia 2021 r.

Ogłoszenie
w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w uchwale
nr XXXIV/317/21 Rady Miejskiej  w Kwidzynie z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2022.

 

Burmistrz Miasta Kwidzyna na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1057, zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 2020, Dz.U. z 2021 r. poz. 1038, poz. 1243, poz. 1535) zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert i uczestnictwa w otwartym konkursie ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Forma realizacji zadania:  Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wspierania, wraz z udzieleniem dotacji.

Termin realizacji zadania: od 3 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Rodzaj zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wynosi 140 000 zł.

Zasady przyznawania dotacji, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty zostały określone w Zarządzeniu Burmistrza Kwidzyna Nr 36/2011 z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu otwartego konkursu ofert na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego, zmienionym Zarządzeniem Nr 281/2017 Burmistrza Miasta Kwidzyna z dnia 22 lutego 2017 r. oraz Zarządzeniem Nr 39/2019 Burmistrza Miasta Kwidzyna z dnia 4 kwietnia 2019 r.

Oferent jest zobowiązany do podania dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego (Część III  wzoru oferty – „Opis zadania” punkt 6)

Miejsce i termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa z dniem 3 stycznia 2022 r. o godz. 16.00. Termin uważa się za zachowany jedynie w przypadku zarejestrowania oferty w ww. terminie w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miejskiego w Kwidzynie ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018 poz. 2057) wraz z załącznikami:

 1. aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, potwierdzony przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji za jego zgodność ze stanem faktycznym na dzień złożenia oferty;
 2. statut organizacji;

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs ofert – kultura”.

Otwarcie ofert z udziałem oferentów nastąpi w dniu 4 stycznia 2022 r. w Bibliotece Miejsko – Powiatowej w Kwidzynie przy ul. Kościuszki 54  o godzinie 9.00.

Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami.

W 2020 r. Miasto Kwidzyn zleciło organizacjom pozarządowym realizację zadania publicznego tego samego rodzaju i udzieliło dotacji w wysokości 363 927 zł, w 2021 r. 236 885 zł.

Dodatkowe informacje:

 1. złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji
  w oczekiwanej wysokości;
 2. dotacja z budżetu Miasta Kwidzyna nie może przekroczyć 95% kosztów wykonania zadania;
 3. w kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego oferent może wnioskować o pokrycie kosztów administracyjnych projektu w wysokości co najwyżej 5% kwoty dotacji;
 4. przyznane środki finansowe mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów celowych, uwzględnionych w umowie o dofinansowanie oraz określonych rodzajowo w kosztorysie wydatków, stanowiącym załącznik do tej umowy, bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego. Środki finansowe nie mogą być wykorzystywane na:
  a) zadania i zakupy inwestycyjne,
  b) koszty stałe organizacji, w tym wynagrodzenia osobowe, utrzymanie i wyposażenia biura niezwiązane z wykonaniem zadania publicznego,
  c) koszty ryczałtu samochodu prywatnego wykorzystywanego do realizacji projektu,
  d) zakup żywności i napojów, z wyłączeniem celowego zakupu usług gastronomicznych dla uczestników zadania publicznego.
 5. oferent jest zobowiązany zapewnić dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami co najmniej w minimalnym standardzie przewidywanym przepisami art. 6 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062);
 6. dopuszcza się w trakcie realizacji zadania zwiększenie wydatku finansowego z dotacji o nie więcej niż 20% tego wydatku. Naruszenie powyższego postanowienia, uważa się za pobranie części dotacji w nadmiernej wysokości;
 7. w sytuacji, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. W takim przypadku podmiot składający ofertę może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub zrezygnować z przyjęcia przyznanej dotacji;
 8. oferent zobowiązany jest po otrzymaniu od pracownika Urzędu Miejskiego w Kwidzynie informacji o przyznaniu dotacji w wysokości niższej, niż wnioskowana, złożyć zaktualizowaną ofertę realizacji zadania publicznego;
 9. wyniki postępowania konkursowego zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kwidzynie;
 10. o rozstrzygnięciu konkursu i jego wyniku oferenci zostaną powiadomieni na piśmie.

Burmistrz Miasta Kwidzyna zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert, dofinansowania więcej niż jednej oferty.

Informacji telefonicznych udziela:

Marek Konieczek – Koordynator Zespołu ds. Społecznych nr tel. (55) 646 4725.

Aleksandra Ochenkowska – Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i spraw społecznych nr tel. (55) 64 64 763

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kwidzynie

 

Burmistrz Miasta Kwidzyna

Andrzej Krzysztofiak

Poprzedni artykułBursztynowy mieczyk dwukrotnie dla Kwidzyna
Następny artykułGrudniowa sesja Rady Miejskiej w Kwidzynie