Budynek Urzędu Miejskiego w Kwidzynie zimą, z góry
Foto: Mirosław Gawroński

Na podstawie art. 15zzx ust. 1-2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.).

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kwidzynie zwołuje XXXV Sesję Rady Miejskiej w Kwidzynie, która odbędzie się w dniu 13 grudnia 2021 roku o godz. 14.00

Zgodnie z art. 15 zzx  ww. ustawy, obrady sesji, w tym podjęcie uchwał, odbędzie się
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (on-line) przy użyciu oprogramowania do pracy zespołowej ,,Microsoft Teams”, według następującego porządku:

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Ustalenie i zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie przekazania skargi zgodnie z właściwością;
 • w sprawie przekazania skargi zgodnie z właściwością;
 • w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Kwidzyna na 2021 rok;
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kwidzyn w roku 2022;
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu;
 • w sprawie zmiany budżetu miasta Kwidzyna na rok 2021;
 • o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta Kwidzyna;
 • w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2021;
 • w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta Kwidzyna;
 • w sprawie budżetu miasta Kwidzyna na rok 2022;
 • w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Miasta Kwidzyna.
 1. Informacja Burmistrza Miasta Kwidzyna dotycząca miejskich żłobków oraz miejskich przedszkoli.
 2. Informacja Burmistrza Miasta Kwidzyna dotycząca sytuacji związanej z epidemią COVID-19 na terenie miasta Kwidzyna.
 3. Komunikaty i oświadczenia.
 4. Zamknięcie obrad sesji.

Link do obrad Rady Miejskiej w Kwidzynie w dniu 13.12.2021 r.

Poprzedni artykułOgłoszenie konkursu ma realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury
Następny artykułUpamiętnienie mjr. Władysława Wolniewicza, uczestnika Powstania Wielkopolskiego