Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza nabór wniosków o udzielenie grantu w formie pomocy zwrotnej na realizację projektów polegających na przygotowaniu, w tym uzbrojeniu, terenów inwestycyjnych.

Granty są przyznawane w ramach realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. projektu grantowego o tytule „Invest in Pomerania 2020” w ramach Działania 2.5. Inwestorzy zewnętrzni Osi Priorytetowej 2. Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

INFORMACJE O NABORZE

Termin składania wniosków
Wnioski należy składać do odwołania (nabór ciągły do wyczerpania alokacji).

Miejsce składania wniosków
Wnioski należy składać w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A., od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 lub przesyłać na adres:
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk

Sposób składania wniosków
Podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć do Agencji Rozwoju Pomorza S.A. osobiście lub przesłać na adres wskazany powyżej.

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu dokumentu do ARP S.A. Wnioski, które wpłyną przed lub po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane do nadawcy.

Szczegółowe zasady składania wniosków o udzielenie grantu są określone w pkt 10 Regulaminu konkursu.

NA CO i KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?

Przewiduje się dwa typy projektów.

Typ 1 – Projekt polegający na przygotowaniu nowych terenów inwestycyjnych przez wnioskodawcę będącego przedsiębiorcą z sektora MŚP na cele własne. W takim projekcie celem wnioskodawcy jest np. uzbrojenie terenu i wybudowanie na nim zakładu lub obiektu magazynowego, w których wnioskodawca będzie prowadził działalność gospodarczą przewidzianą wnioskiem o udzielenie grantu.

Typ 2 – Projekt polegający na przygotowaniu nowych terenów inwestycyjnych oraz ich zagospodarowaniu (poprzez sprzedaż, dzierżawę, wynajem terenów, powierzchni obiektów kubaturowych lub placów magazynowych znajdujących się na tych terenach). W takim projekcie celem wnioskodawcy po przygotowaniu terenów inwestycyjnych jest ich komercjalizacja na rzecz podmiotu trzeciego, będącego przedsiębiorcą należącym do sektora MŚP, na zasadach określonych w Regulaminie. Komercjalizacja, o której mowa powyżej, powinna nastąpić do dnia 31.12.2021 r.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są:

  • w ramach projektów typu 1 – przedsiębiorcy należący do sektora MŚP;
  • w ramach projektów typu 2 – przedsiębiorcy nienależący do sektora MŚP (duzi przedsiębiorcy) oraz JST.

Pojedynczy teren inwestycyjny musi spełniać poniższe wymogi:

  • jego powierzchnia musi wynosić od 1,25 ha
  • musi być położony w całości na terenie województwa pomorskiego, w Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta lub w obszarach gmin położonych wzdłuż regionalnych korytarzy transportowych, wskazanych w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego (wykaz gmin znajduje się w Załączniku nr 7 do Regulaminu);
  • zgodnie z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub innego równoważnego dokumentu, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. nr 1945 ze zm.), powinien być terenem obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Konkurs obejmuje projekty polegające na przygotowaniu terenów inwestycyjnych (z wyłączeniem funkcji mieszkaniowych) na potrzeby działalności produkcyjnej (w tym przemysłowej) i magazynowej przedsiębiorców z sektora MŚP. W ramach przygotowania terenów dopuszcza się m.in. uzbrojenie terenu, budowę lub rozbudowę obiektów kubaturowych lub placów magazynowych. W efekcie realizacji pojedynczego projektu oczekuje się zagospodarowania całości przygotowanego terenu przez przedsiębiorców z sektora MŚP.

W sprawach dotyczących naboru wniosków informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

Małgorzata Płochocka, tel. (58) 32 33 245, e-mail: malgorzata.plochocka@arp.gda.pl,

Agata Maleszyk, tel. (58) 32 33 220, e-mail: agata.maleszyk@arp.gda.pl.

Poprzedni artykułZawodnicy UMKS Kwidzyn trenowali na obozach zimowych
Następny artykułWnioski o dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia