Na podstawie art. 15zzx ust. 1-2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.).
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kwidzynie
zwołuje XXVIII Sesję Rady Miejskiej w Kwidzynie, która odbędzie się w dniu 31 maja 2021 roku o godz. 14.00
Zgodnie z art. 15 zzx ww. ustawy, obrady sesji, w tym podjęcie uchwał, odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (on-line) przy użyciu oprogramowania do pracy zespołowej ,,Microsoft Teams”.
Porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenie i zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kwidzyna
w zakresie nienależytego nadzoru nad Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Kwidzynie;
2) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kwidzyna w zakresie nienależytego wykonania zadania;
3) w sprawie pozostawienia petycji dotyczącej funkcjonowania Niepublicznego Przedszkola ,,Chatka Puchatka” z grupą żłobkową Joanna Nojak bez rozpatrzenia;
4) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Kwidzynie;
5) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Kwidzynie;
6) w sprawie zmiany budżetu miasta Kwidzyna na rok 2021;
7) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta Kwidzyna.
6. Informacja Burmistrza Miasta Kwidzyna dotycząca przeprowadzonej kontroli w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwidzynie.
7. Informacja Burmistrza Miasta Kwidzyna dotycząca sytuacji związanej z epidemią COVID-19 na terenie miasta Kwidzyna.
8. Komunikaty i oświadczenia.
9. Zamknięcie obrad sesji.
Poprzedni artykułDzień Dziecka z KCK
Następny artykułObwieszczenie Wojewody Pomorskiego – rewitalizacja linii kolejowej nr 207