um

Dnia 2 stycznia 2015 r. Miasto Kwidzyn zadeklarowało wolę przystąpienia do prac nad przygotowaniem projektów rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Dokumentacja sporządzona zostanie zgodnie z wytycznymi dotyczącymi programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach RPO WP 2014-2020. Wykonawcą Lokalnego Programu Rewitalizacji jest firma Lider Projekt Sp. z o.o. z Poznania.

Pierwszym etapem prac była delimitacja obszarów zdegradowanych podlegających rewitalizacji. Zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego przyjęto analizę porównawczą jednostek urbanistycznych, opartą na zestawie wskaźników obowiązkowych oraz wskaźników fakultatywnych, pozwalającą na obiektywne określenie stopnia zróżnicowania rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych obszarów miasta.

Warunkiem niezbędnym uzyskania w przyszłości finansowania ze środków UE na działania rewitalizacyjne jest aby projekty zintegrowane znalazły się w obszarach, w których wskaźniki obligatoryjne są gorsze (niższe lub wyższe w zależności od charakteru wskaźnika) od wskaźników referencyjnych dla województwa pomorskiego, oraz w których wskaźniki fakultatywne prezentują sytuację gorszą od średniej wartości w całym mieście.

W wyniku przeprowadzonej analizy obszarem zdegradowanym wskazanym do rewitalizacji jest Stare Miasto, gdzie odnotowano koncentrację zjawisk kryzysowych. Jest to obszar ograniczony od wschodu linią kolejową, od północy ul. 3 Maja, Braterstwa Narodów, Zamkową Górą, Żwirki i Wigury, Gdańską, od zachodu granicą miasta, a od południa ul. Wiślaną, parkiem, Hallera, 11 Listopada i Mostową.

W załączeniu zamieszczamy zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski raport z delimitacji i mapę przedstawiającą zasięg obszaru wskazanego do rewitalizacji.

Kolejnym etapem prac jest wytypowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które będą tworzyć projekt zintegrowany. Projekt zintegrowany to co najmniej dwa projekty powiązane ze sobą tematycznie w ramach wspólnego celu, jaki ma zostać osiągnięty dzięki ich realizacji. Określeniem wzajemnych relacji między zgłoszonymi projektami, priorytetyzacją i powiązaniem projektów we wspólny, zintegrowany wewnętrznie program rewitalizacji, a także skompletowaniem listy przedsięwzięć rezerwowych zajmie się Wykonawca – firma Lider Projekt.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa o wskazanie i ogólne scharakteryzowanie w załączonej fiszce projektowej, propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych możliwych do realizacji na obszarze zdegradowanym – Starym Mieście. Należy pamiętać, że wsparcie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego w ramach kompleksowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych będzie udzielane wyłącznie na inwestycje wynikające z Lokalnych Programów Rewitalizacji.

Zgłaszane projekty winny być ukierunkowane na rozwiązanie indywidualnych problemów społecznych, gospodarczych lub przestrzennych obszaru Starego Miasta. W szczególności na wsparcie mogą liczyć przedsięwzięcia ukierunkowane na aktywizację społeczną i zawodową mieszkańców zdegradowanego obszaru miasta, a inwestycje w infrastrukturę powinny mieć względem nich charakter uzupełniający i powiązany.

Prosimy o zgłaszanie propozycji projektów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 sierpnia 2015 r. w formie elektronicznej na podane niżej adresy lub bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Kwidzynie, ul. Warszawska 19 pok. 313.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących proponowanych przedsięwzięć prosimy o kontakt z następującymi osobami:

1. Anita Stelmaszczyk: tel.: (61) 828-08-11; mail: anita.stelmaszczyk@liderprojekt.pl; fax: (61) 62 32 257

2. Marcin Ługawiak: tel.: (61) 828-08-11; mail: marcin.lugawiak@liderprojekt.pl; fax: (61) 62 32 257

oraz z pracownikami Zespołu ds. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Kwidzynie:

3. Katarzyna Świokła-Łukiańczyk: tel.: (55) 646-47-16; mail: ks@kwidzyn.pl lub ue@kwidzyn.pl; fax: (55) 646-47-03

4. Anną Napiórkowska: tel.: (55) 646-47-16; mail: an@kwidzyn.pl lub ue@kwidzyn.pl; fax: (55) 646-47-03

 

docx21_07_2015_Fiszka_projektowa.docx912.89 KB

pdf21_07_2015_Raport_delimitacji_Kwidzyn.pdf2.51 MB

pdf21_07_2015_Kwidzyn_obszar_H.pdf1.58 MB

Poprzedni artykułMiędzynarodowe Zawody w Biegach na Orientację
Następny artykułOgłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do ofert złożonej przez Pomorskie Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 111