budynek Urzędu Miejskiego
fot. Archiwum UM

Na podstawie art. 15zzx ust. 1-2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.).

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kwidzynie zwołuje XXXIV Sesję Rady Miejskiej w Kwidzynie, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2021 roku o godz. 14.00.

Zgodnie z art. 15 zzx  ww. ustawy, obrady sesji, w tym podjęcie uchwał, odbędzie się
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (on-line) przy użyciu oprogramowania do pracy zespołowej ,,Microsoft Teams, według następującego porządku posiedzenia.

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Ustalenie i zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji nadzwyczajnej.
 6. Złożenie sprawozdania z realizacji programu ochrony środowiska dla Miasta Kwidzyna za okres 2019-2020 – Pani dr Anna Bernaciak – adiunkt Uniwersytetu Ekonomicznego
  w Poznaniu.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Miasta Kwidzyna na lata 2022 – 2030”;
 • w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
  i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego Kwidzyn Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie, na lata 2022-2024;
 • w sprawie przekazania zgodnie z właściwością skargi dotyczącej błędnego określenia przedmiotu skargi w uzasadnieniu do Uchwały Nr XXXI/282/21 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 27 września 2021 r.;
 • w sprawie przekazania zgodnie z właściwością skargi dotyczącej błędnego określenia przedmiotu skargi w uzasadnieniu do Uchwały Nr XXXI/283/21 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 27 września 2021 r.;
 • w sprawie przekazania zgodnie z właściwością skargi dotyczącej błędnego określenia przedmiotu skargi w uzasadnieniu do Uchwały Nr XXXI/284/21 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 27 września 2021 r.;
 • w sprawie przekazania zgodnie z właściwością skargi dotyczącej błędnego zinterpretowania daty wpływu pisma kierowanego do Urzędu Miejskiego
  w Kwidzynie;
 • w sprawie przekazania zgodnie z właściwością skargi dotyczącej procedowania Uchwały Nr XXXI/285/21 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 27 września 2021 r.;
 • w sprawie przekazania zgodnie z właściwością wniosku o odwołanie Zastępcy Burmistrza Miasta Kwidzyna;
 • w sprawie przekazania zgodnie z właściwością wniosku w sprawie ponownego rozpatrzenia wniosku o przyznanie dzierżawy;
 • w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki pod firmą: Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa – Kwidzyn spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa – Kwidzyn spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • o zmianie uchwały w sprawie utworzenia samodzielnej jednostki organizacyjnej Centrum Administracji Szkół w Kwidzynie i nadania statutu;
 • w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu budynku mieszkalnego stanowiącego w całości przedmiot najmu oraz udzielenia bonifikaty;
 • w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2022;
 • w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie;
 • w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz w sprawie terminu, częstotliwości
  i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości;
 • w sprawie zmiany budżetu miasta Kwidzyna na rok 2021.
 1. Przedstawienie wyników z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Kwidzynie na podstawie Uchwały Nr XXVII/253/21 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli zmienionej Uchwałą Nr XXIX/274/21 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 29 czerwca 2021 roku o zmianie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwidzynie.
 2. Informacja Burmistrza Miasta Kwidzyna dotycząca wykonywanej kary ograniczenia wolności, zgodnie z § 3 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
  1 czerwca 2010 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (Dz.U.2010.98.634).
 3. Informacja Burmistrza Miasta Kwidzyna o podmiotach, które zgłosiły zapotrzebowanie na wykonywanie pracy przez skazanych, zgodnie z § 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie trybu wyznaczania podmiotów, na rzecz których skazani mogą wykonywać prace na cele społeczne, oraz czynności tych podmiotów w zakresie wykonywania pracy (Dz.U.2017.1676).
 4. Informacja Burmistrza Miasta Kwidzyna nt. przebiegu realizacji inwestycji pn. ,, Kasyno Kultury”.
 5. Informacja Burmistrza Miasta Kwidzyna dotycząca sytuacji związanej z epidemią COVID-19 na terenie miasta Kwidzyna.
 6. Komunikaty i oświadczenia.
 7. Zamknięcie obrad sesji.

Link do obrad Rady Miejskiej w Kwidzynie w dniu 29.11.2021 r.

 

Poprzedni artykułWystęp kabaretu Neonówka odwołany
Następny artykułInteraktywny Szlak Zamków Gotyckich