Urząd Miejski
fot. Archiwum UM

Na podstawie art. 15zzx ust. 1-2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kwidzynie zwołuje XL Sesję Rady Miejskiej w Kwidzynie, która odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2022 roku o godz. 14.00

Zgodnie z art. 15 zzx  ww. ustawy, obrady sesji, w tym podjęcie uchwał, odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (on-line) przy użyciu oprogramowania do pracy zespołowej ,,Microsoft Teams”.

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Ustalenie i zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji nadzwyczajnej.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie rozpatrzenia wniosku o zwolnienie z opłaty targowej lub naliczanie jej w formie ryczałtu,
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kwidzyna w zakresie niezrealizowania obowiązku publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kwidzynie sprawozdań z realizacji zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych w zakresie komunikacji miejskiej,
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kwidzyna w zakresie niezrealizowania ustawowego obowiązku nadzoru nad prawidłową realizacją usług w zakresie komunikacji miejskiej w Kwidzynie,
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kwidzyna w zakresie niezrealizowania ustawowego obowiązku opracowania przepisów porządkowych gminnego regularnego przewozu osób,
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kwidzyna w zakresie ponownego dołączenia klauzuli informacyjnej,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Kwidzyn do Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”,
 • w sprawie przyznania w roku 2022 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokości,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kwidzynie oraz nadania jej statutu,
 • w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Kwidzyna dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwidzynie,
 • w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwidzynie,
 • w sprawie zmiany budżetu miasta Kwidzyna na rok 2022,
 • o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta Kwidzyna.
 1. Informacja Burmistrza Miasta Kwidzyna dotycząca sytuacji związanej z epidemią COVID-19 na terenie miasta Kwidzyna.
 2. Informacja Burmistrza Miasta Kwidzyna na temat sytuacji uchodźców z Ukrainy na terenie miasta Kwidzyna oraz udzielonej pomocy ogarniętej wojną Ukrainie.
 3. Komunikaty i oświadczenia.
 4. Zamknięcie obrad sesji.

Link do transmisji obrad Rady Miejskiej w Kwidzynie w dniu 25.04.2022 r.

http://bip.kwidzyn.pl/a,40339,transmisja-xl-sesji-rady-miejskiej-w-kwidzynie-w-dniu-25042022-r.html

 

Poprzedni artykułPewne zwycięstwo kwidzynian nad Handball Stalą Mielec
Następny artykułFinał Dobrego Wyboru