budynek Urzędu Miejskiego
fot. Archiwum UM

Kwidzyn, 25 sierpnia 2022 r.

Ogłoszenie
w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w uchwale
nr XXXIV/317/21 Rady Miejskiej  w Kwidzynie z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2022.

Burmistrz Miasta Kwidzyna na podstawie art. art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2490) zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej w dalszej części „ustawą” do składania ofert i uczestnictwa w otwartym konkursie ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Organizacja i koordynacja współzawodnictwa sportowego uczniów kwidzyńskich szkół w ramach Szkolnego Związku Sportowego w roku szkolnym 2022 / 2023.

Forma realizacji zadania:  Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wspierania wraz z udzieleniem dotacji.

Termin realizacji zadania: od 19 września 2022 r. do 31 czerwca 2023 r.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 50 000 zł. (słownie: pięćdziesiąt  tysięcy złotych), z zastrzeżeniem, że wysokość dotacji w 2022 r. wyniesie 20 000 zł, natomiast w 2023 r. 30 000 zł.

Zasady przyznawania dotacji, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty zostały określone w Zarządzeniu Burmistrza Kwidzyna Nr 36/2011 z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu otwartego konkursu ofert na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego, zmienionym Zarządzeniem Nr 281/2017 Burmistrza Miasta Kwidzyna z dnia 22 lutego 2017 r. oraz Zarządzeniem Nr 39/2019 Burmistrza Miasta Kwidzyna z dnia 4 kwietnia 2019 r.

Miejsce i termin składania ofert.

 1. Termin składania ofert upływa z dniem 16 września 2022 r. o godz. 1600. Termin uważa się za zachowany jedynie w przypadku zarejestrowania oferty w ww. terminie w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miejskiego w Kwidzynie ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 2. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018 poz. 2057)
 3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs ofert – współzawodnictwo sportowe szkół”.
 4. Wymaga dokumentacja:
  • prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli. Oferent zobowiązany jest do przedstawienia „Dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego”, o których mowa w pkt III.6 oferty.
  • aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, potwierdzony przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji za jego zgodność ze stanem faktycznym na dzień złożenia oferty,
  • statut organizacji,
  • oświadczenie o numerze konta bankowego organizacji,

Otwarcie ofert z udziałem oferentów nastąpi w dniu 19 września 2022 r. w pokoju 204 Urzędu Miejskiego w Kwidzynie o godzinie 1100.

Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami.

W 2021 r. oraz w 2022 r. Miasto Kwidzyn nie zleciło organizacjom pozarządowym realizację zadania publicznego tego samego rodzaju.

Dodatkowe informacje:

 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji
  w oczekiwanej wysokości.
 2. W kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego oferent może wnioskować o pokrycie kosztów koordynacji projektu, w wysokości co najwyżej 10% kwoty dotacji.
 3. Dotacja z budżetu Miasta Kwidzyna nie może przekroczyć 95% kosztów wykonania zadania.
 4. Wyniki postępowania konkursowego zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kwidzynie.
 5. O rozstrzygnięciu konkursu i jego wyniku oferenci zostaną powiadomieni na piśmie.
 6. Burmistrz Miasta Kwidzyna zastrzega sobie prawo do:
  • nierozdysponowania wszystkich środków przewidzianych w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert;
  • odwołania konkursu ofert w całości lub części;
  • przedłużenia terminu składania ofert;
  • zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert;

Informacji telefonicznych udziela:

Marek Konieczek – Koordynator Zespołu ds. Społecznych nr tel. (55) 646 4725.

Aleksandra Ochenkowska – Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i spraw społecznych nr tel. (55) 64 64 763

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kwidzynie.

 

Burmistrz Miasta Kwidzyna

Andrzej Krzysztofiak

Poprzedni artykułCentrum Równego Traktowania w Kwidzynie
Następny artykułWeekendowe atrakcje na pożegnanie lata