um

Burmistrz Miasta Kwidzyna
ul. Warszawska 19,  nr 82-500 Kwidzyn

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.), w związku z art. 90 ust. 1d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), w związku z art.13 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 827) oraz z uchwałą nr XXXVI/242/14 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego w celu realizacji zadania wychowania przedszkolnego na zlecenie Miasta Kwidzyna.

ZAPRASZA

do uczestnictwa w otwartym konkursie ofert na wyłonienie niepublicznych przedszkoli, o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy zmienianej w art. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw, realizujących wychowanie przedszkolne na zlecenie Miasta Kwidzyna.

1. Konkurs ofert dotyczy prowadzenia niepublicznego przedszkola na warunkach, o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw, które może otrzymywać dotację z budżetu Miasta Kwidzyna, zwanego dalej Miastem, na każdego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Miasto, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, jeżeli przedszkole to:
   1) spełni warunki określone w art. 6 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, z tym że czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, o którym mowa w art.  6 ust. 1 pkt 2, nie może być krótszy, niż czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony uchwałą nr XXXIV/223/13 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Miasto Kwidzyn,
   2) zobowiąże się do przyjęcia w pierwszej kolejności dzieci 5 i 6 letnich,
  3) będzie pobierać opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie wyższe, niż opłaty ustalone Uchwałą Rady Miejskiej, o której mowa w pkt. 1) (na podstawie  art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy o systemie oświaty),
   4) będzie prowadzić dokumentację przebiegu nauczania, wychowania i opieki ustaloną dla przedszkoli publicznych,
  5) zapewni liczbę uczniów w oddziale przedszkolnym nieprzekraczającą maksymalnej liczby uczniów w oddziale przedszkola publicznego,
      określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy o systemie oświaty,
  6) zapewni uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o
     systemie oświaty,
  7) będzie stosować zasady przyjmowania do publicznego przedszkola, określone w rozdziale 2a ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty
      z dnia 6 grudnia 2013r. ,
  8) poda informację o planowanej do przyjęcia liczbie uczniów (z podziałem na grupy wiekowe).

2. Planowane w 2014 roku, środki budżetowe, przyznawane przedszkolu wybranemu w konkursie, z tytułu dotacji na jednego ucznia wyniosą od 1. 09. 2014 r. do 31. 12. 2014 r. miesięcznie 463 zł, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto.

3. Zasady przyznawania i przekazywania dotacji zawarto w art. 90 ustawy o systemie oświaty i uchwale Nr XXXVIII/228/10 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół prowadzonych na terenie Miasta Kwidzyna przez inne niż Miasto Kwidzyn osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych, niż Miasto Kwidzyn, osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dz. Urz. Wojew. Pomorskiego Nr 49, poz. 860 z dn. 7.04.2010 r.; zm. z dn. 29.12.2010r. Nr 167, poz. 3429; zm. z dn. 16.12.2013 r. poz. 4614).

4. Termin realizacji zadania dotyczącego wychowania przedszkolnego na zlecenie Miasta Kwidzyna obejmuje okres od 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r.

5. Oferta powinna zawierać:
  1) wyszczególnienie realizowanych w niepublicznym przedszkolu programów nauczania, wychowania i opieki,
  2) szczegółowy opis kwalifikacji zawodowych zatrudnionych nauczycieli,
  3) szczegółowy opis lokalu, w którym prowadzone jest wychowanie przedszkolne, w tym wielkość powierzchni sal, w których odbywają się z
     dziećmi zajęcia,
  4) opis posiadanego placu zabaw przedszkola,
  5) lokalizację i adres prowadzonego przedszkola,
  6) zobowiązanie do przestrzegania warunków, określonych w art. 90 ust. 1b ustawy, w brzmieniu zapisanym w art. 1 ustawy z dnia 13
     czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, określone w rozdziale 2a ustawy o zmianie ustawy o
     systemie oświaty z dnia 6 grudnia 2013r
  7) opis zadań przedszkolnych zrealizowanych przez wnioskodawców w latach poprzednich, w tym na terenie innych gmin,
  8) informację o planowanej do przyjęcia liczbie uczniów na zasadach określonych w konkursie,
  9) numer telefonu i adres e-mail do osoby uprawnionej do udzielania wyjaśnień w sprawie oferty,
  10) informację o planowanej do przyjęcia liczbie uczniów (z podziałem na grupy wiekowe),
  11) zobowiązanie do przyjęcia w pierwszej kolejności dzieci 5 i 6 letnich.

6. W celu przeprowadzenia konkursu powołuje się 5 osobową komisję konkursową, zwaną dalej „komisją”. Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 3 jej członków. Pracą komisji kieruje jej przewodniczący.

7. Oferty należy składać w terminie do 2 kwietnia 2014 r. w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miejskiego w Kwidzynie, ul. Warszawskiej 19 lub listownie w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na konkurs niepublicznych przedszkoli”. (Liczy się data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego).

8. Otwarty konkurs ofert zostanie przeprowadzony w dniu 3 kwietnia 2014 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kwidzynie. W razie potrzeby komisja konkursowa może przedłużyć termin rozpatrywania ofert.

9. Oferty podlegają sprawdzeniu pod względem formalnym, pod kątem kompletności i zawarcia w nich wszystkich danych wynikających z ust. 5 ogłoszenia o konkursie. Przy rozpatrywaniu ofert komisja konkursowa:
  1) sprawdza, czy oferent spełnia wszystkie merytoryczne warunki realizacji zadania – wynikające z wykazu, o którym mowa w ust. 5
      ogłoszenia o konkursie,
  2) ocenia możliwości zrealizowania zadania wychowania przedszkolnego przez podmiot zgłaszający ofertę,
  3) ocenia kwalifikacje zatrudnionych nauczycieli mających prowadzić nauczanie, wychowanie i opiekę,
  4) uwzględnia analizę i ocenę wykonywanych zadań przedszkolnych zrealizowanych przez wnioskodawców w latach poprzednich, biorąc pod
      uwagę rzetelność i terminowość wykonania oraz sposób wydatkowania na ten cel środków publicznych.

10. W przypadku oferty niekompletnej lub wadliwie sporządzonej komisja może wystąpić do oferenta z wezwaniem do uzupełnienia oferty. Nie uzupełnienie oferty w wyznaczonym przez komisję terminie skutkować będzie pozostawieniem jej bez rozpatrzenia.

11. Kryteria wyboru ofert, określone w ust. 9, uwzględnia się również w przypadku, gdy na realizację danego zadania wpłynęła jedna oferta.

12. Komisja ma prawo dokonania oględzin lokalu i poszczególnych pomieszczeń przedszkoli, podmiotów zgłaszających ofertę w konkursie – w obecności osób prowadzących te przedszkola. Z oględzin spisuje się protokół, załączany do protokołu z rozpatrzenia ofert.

13. Członkowie komisji dokonują wyboru najkorzystniejszych ofert, przyznając ofertom podlegającym rozpatrywaniu liczbę punktów w skali od
0 do 10.

14. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który podpisują obecni na posiedzeniu członkowie.

15. Protokół zawiera w szczególności:
  1) datę konkursu i terminy posiedzeń komisji,
  2) informację o składzie komisji konkursowej,
  3) nazwy podmiotów prowadzących niepubliczne przedszkola, które złożyły oferty w konkursie,
  4) nazwy podmiotów, których oferty nie były rozpatrywane z podaniem przyczyn nierozpatrzenia,
  5) łączną liczbę punktów przyznanych poszczególnym podmiotom,
  6) propozycję podmiotów, którym zleci się prowadzenie wychowania przedszkolnego, na warunkach określonych w art. 90 ust. 1b ustawy.

16. Przewodniczący komisji przekazuje niezwłocznie protokół komisji wraz z dokumentacją konkursu Burmistrzowi Miasta Kwidzyna celem podjęcia decyzji o podpisaniu umowy.

17. Komisja niezwłocznie po podjęciu decyzji przez Burmistrza, pisemnie zawiadamia oferentów  oraz podaje do publicznej wiadomości informację o zakończeniu  konkursu i jego wyniku. Informacja powinna zawierać nazwy przedszkoli niepublicznych wybranych w konkursie.

18. Uczestnicy konkursu – na pisemny wniosek – mają prawo uzyskania informacji na piśmie o przyczynach wyboru i odrzucenia ich ofert, w terminie 3 dni od dnia wpływu wniosku.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 55 64 64 714 (736) lub w pok. 204. Urzędu Miejskiego w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej 19.

Ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Miasta Kwidzyna oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kwidzynie.

Burmistrz Miasta Kwidzyna
Andrzej Krzysztofiak

Kwidzyn, dnia 10. 03. 2014 r.

Poprzedni artykułChoroby układu krążenia – wykład
Następny artykułMistrzostwa Kwidzyna w Halowej Piłce Nożnej