kwidzyn logo

Ogłoszenie
w sprawie otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych określonych w uchwale rady miejskiej
nr XLV/273/10 w kwidzynie z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi
do prowadzenia działalności pożytku publicznego na LATA 2011-2015.

Burmistrz Miasta Kwidzyna na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 ze zmianami) zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert i uczestnictwa w otwartym konkursie ofert
na realizację zadań publicznych.

I. Rodzaj zadania.
Sport
1) organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych dla mieszkańców miasta, zarówno na terenie gminy, jak i poza jej granicami,
2) organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców miasta, m. in.: biwaków, obozów, rajdów, zlotów i spływów,
3) organizacja dla dzieci i młodzieży zajęć sportowych i rekreacyjnych.

Kultura
1) prowadzenie i wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych mających istotne znaczenie dla rozwoju kultury i tradycji miasta Kwidzyna,
2) organizowanie lub uczestnictwo w festiwalach, koncertach, przeglądach, prezentacjach, wystawach, konkursach, warsztatach, imprezach artystycznych,
3) wydawanie publikacji promujących kulturę Miasta Kwidzyna

Ochrona środowiska
1) organizowanie konkursów, warsztatów, kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz innych imprez o charakterze ekologicznym,
2) propagowanie wiedzy ekologicznej wśród mieszkańców Kwidzyna,
3) promowanie zachowań przyjaznych środowisku,
4) rozpowszechnianie materiałów, publikacji i pomocy dydaktycznych związanych z ochroną środowiska.

Bezpieczeństwo
1) realizacja programów edukacyjnych dotyczących poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Kwidzyna,
2) działania na rzecz zwiększenia świadomości dzieci i młodzieży na temat bezpieczeństwa na drogach.

Promocja i ochrona zdrowia
1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, osób zagrożonych uzależnieniem i członków ich rodzin,
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomani pomocy psychospołecznej i prawnej,  w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży,
4) prowadzenie świetlic z programem socjoterapeutycznym

II. Termin realizacji zadań:  od stycznia do grudnia 2011 r.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań.
w dziedzinie sportu –  1 570 000 zł,
w dziedzinie kultury –   480 000 zł,
w dziedzinie ochrony środowiska –  514 000 zł,
w dziedzinie bezpieczeństwa –  29 000 zł,
w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia – 491 500 zł, w tym:

1) powierzenie prowadzenia Punktu Konsultacyjnego od Uzależnień – 51 000 zł,
2) dofinansowanie programów w zakresie rehabilitacji dla osób uzależnionych  i współuzależnionych od alkoholu – 24 500 zł,
3) realizacja programów profilaktycznych –  8 000 zł,
4) powierzenie prowadzenia świetlic z programem socjoterapeutycznym – 408 000  zł

IV. Zasady przyznawania dotacji, termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty – zostały określone w Zarządzeniu Burmistrza Kwidzyna Nr III/316/2010 z dnia 25 maja 2010 r. – w sprawie zatwierdzenia regulaminu otwartego konkursu ofert na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego.

V. Termin składania ofert na wszystkie rodzaje zadań.
Oferty należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej 19, Biuro Obsługi Ludności na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. wraz z załącznikami:

1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, potwierdzony przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji za jego zgodność ze stanem faktycznym na dzień złożenia oferty,
2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za 2009 rok – w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności.
3. Umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera w pkt V.1. oferty).
4. Statut organizacji.

Termin składania ofert upływa z dniem 15 grudnia 2010 r. o godz. 16.00.
Otwarcie ofert z udziałem oferentów nastąpi w pokoju nr 204 Urzędu Miejskiego w Kwidzynie:
– w dniu 16 grudnia 2010 r.  o godz.:
9.00 – projekty z zakresu kultury,
10.30 – projekty z zakresu sportu,
– w dniu 17 grudnia 2010 r.  o godz.:
10.00 – projekty z zakresu ochrony środowiska,
10.30 – projekty z zakresu bezpieczeństwa,
11.00 – projekty z zakresu promocji i ochrony zdrowia.

VI. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku 2009 zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami.
W 2009 r. Gmina Miejska Kwidzyn na realizację zadań publicznych, zleconych  organizacjom pozarządowym i podległym jednostkom organizacyjnym, przekazała środki finansowe z budżetu Miasta w dziedzinie sportu:
a) dotacje na rzecz organizacji pozarządowych w kwocie 1 369 540,50 zł,
b) środki publiczne przekazane podległym jednostkom organizacyjnym  w kwocie 147 255,15  zł,
w dziedzinie kultury:
a) dotacje na rzecz organizacji pozarządowych w kwocie  413 947,50 zł,
b) środki publiczne przekazane podległym jednostkom organizacyjnym 177 637,60 zł,
w dziedzinie ochrony środowiska:
dotacje na rzecz organizacji pozarządowych w kwocie 360 000 zł,
w dziedzinie bezpieczeństwa:
dotacje na rzecz organizacji pozarządowych w kwocie 24 855 zł,
w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia:
dotacje na rzecz organizacji pozarządowych w kwocie 508 600 zł.

VII. Dodatkowe informacje.
1. W sytuacji, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość proporcjonalnego zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.
W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie będą oni związani złożonymi ofertami.

2. W kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.

3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą wnioskować o pokrycie kosztów administracyjnych projektu w wysokości co najwyżej 5 % kwoty dotacji.

3. Preferowane będą oferty dotyczące wspierania realizacji zadań publicznych zakładające udział środków własnych w wysokości co najmniej 10% kosztów realizacji zadania.

4. w zakresie prowadzenia świetlic z programem socjoterapeutycznym

Założenia / standardy organizacji świetlicy:
4.1 Świetlica pracuje przez cały rok w dni od poniedziałku do piątku co najmniej cztery godziny dziennie. Czas pracy świetlicy dostosowany jest do potrzeb dzieci i rodziców.
4.2 Na 10 dzieci w świetlicy zatrudnia się jednego wychowawcę.
a)  pracownicy świetlic za pracę otrzymują wynagrodzenie bez dodatkowych świadczeń,
b)  wychowawcy wykorzystują urlopy wypoczynkowe w okresie wakacyjnym lub w okresie innych przerw szkolnych.
4.3 Świetlica przyjmuje dzieci kierowane przez pedagogów szkolnych, pracowników socjalnych  rodziców lub opiekunów, kuratorów sądowych. Dzieci mogą zgłaszać się samodzielnie.
4.4   Świetlica organizuje i prowadzi program socjoterapeutyczny:
a) zajęcia prowadzą 1- 2 osoby w grupie nie większej niż 12 dzieci, w odpowiednich przedziałach wiekowych,
b)  zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu, po dwie godziny dla każdej grupy,
c) praca indywidualna z dzieckiem według potrzeb, nie mniej jednak niż 2 godziny tygodniowo,
4.5 Wymagana dokumentacja:
a) roczny program pracy świetlicy oraz harmonogram zajęć,
b)  program pracy grupy socjoterapeutycznej, harmonogram oraz wyniki ewaluacji zajęć socjoterapeutycznych,
c) dziennik zajęć świetlicy oraz grupy socjoterapeutycznej,
d) karta indywidualna dziecka prowadzona w celu opisu prezentowanych trudności oraz kierunków podejmowanej pracy grupowej i indywidualnej,
e) indywidualny plan pomocy dziecku wskazanemu do socjoterapii,
f) protokoły z posiedzeń zespołu interdyscyplinarnego,
g) kontrakty z rodzicami na współpracę, w tym zgoda rodziców na udział dziecka w zajęciach.
4.6 Do oferty należy dołączyć:
a) regulamin określający specyfikę i zakres sprawowanej opieki nad dziećmi i młodzieżą,
b) zasady kwalifikowania dzieci do świetlic i trybu ich zgłaszania (należy uwzględnić dzieci z problemami emocjonalnymi, zaburzeniami zachowania, pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych,z rodzin z trudną sytuacją materialną),
c) kwalifikacje osób zatrudnionych w placówce,
d) oświadczenie organizacji o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia.
4.7   Miejsce realizacji zadania:
a) parter budynku przy ul. Miłosna 1 w Kwidzynie o powierzchni 157,58 m2,
b) pomieszczenia przy ul. Mickiewicza 40 w Kwidzynie o powierzchni 58,40 m2,
c) pomieszczenia przy ul. Odrowskiego 10 w Kwidzynie o powierzchni 176,99 m2,
d) pomieszczenia przy ul. Warszawskiej 14 w Kwidzynie o powierzchni 72 m2.
Informacji telefonicznych udziela:
1. Marek Konieczek – Pełnomocnik Burmistrza ds. społecznych i mieszkaniowych nr tel. (55) 646 4725.
2. Kamil Świątkowski – Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i spraw społecznych nr tel. (55) 646 4763.
O rozstrzygnięciu konkursu i jego wyniku oferenci zostaną powiadomieni na piśmie.
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kwidzynie Burmistrz Miasta Kwidzyna zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Burmistrz Miasta Kwidzyna

Andrzej Krzysztofiak

Poprzedni artykułPowiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie po raz kolejny Liderem Filantropii!!
Następny artykułLegenda polskiej sceny alternatywnej w Spichlerzu