kwidzyn logo

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w uchwale rady miejskiej  nr XLV/273/10 w kwidzynie z dnia 28 października 2010 r. ze zmianami w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na LATA 2011-2015.

Burmistrz Miasta Kwidzyna na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zmianami)

zaprasza

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert i uczestnictwa w otwartym konkursie ofert  na realizację zadań publicznych.

I. Rodzaj zadania.

Promocja i ochrona zdrowia

prowadzenie świetlic z programem socjoterapeutycznym

II. Termin realizacji zadań:

od stycznia do grudnia 2012 r.

III. Wysokość środków publicznych: 416 000 zł

IV. Zasady przyznawania dotacji, termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty – zostały określone w Zarządzeniu Burmistrza Kwidzyna Nr 36/2011 z dnia 7 kwietnia 2011 r. – w sprawie zatwierdzenia regulaminu otwartego konkursu ofert na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego

V. Termin składania ofert na wszystkie rodzaje zadań.

Oferty należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej 19, Biuro Obsługi Ludności na formularzu, którego wzór stanowi Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  wraz

z załącznikami:

1) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty    potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, potwierdzony przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji za jego zgodność ze stanem faktycznym na dzień złożenia oferty,

2) statut organizacji.

Termin składania ofert upływa z dniem 15 grudnia 2011 r. o godz. 16.00.

Otwarcie ofert z udziałem oferentów nastąpi w pokoju nr 204 Urzędu Miejskiego w Kwidzynie: w dniu 20 grudnia 2011 r.  o godz.: 11.30

VI. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku 2010 zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami.

W 2010 r. Gmina Miejska Kwidzyn na realizację zadań publicznych, zleconych organizacjom pozarządowym i podległym jednostkom organizacyjnym, przekazała środki finansowe z budżetu Miasta

w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia:

dotacje na rzecz organizacji pozarządowych w kwocie 364 000 zł

VII. Dodatkowe informacje.

1. W sytuacji, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość proporcjonalnego zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.

W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie będą oni związani złożonymi ofertami.

2. W kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą wnioskować o pokrycie kosztów administracyjnych projektu w wysokości co najwyżej 5 % kwoty dotacji.

3. Preferowane będą oferty dotyczące wspierania realizacji zadań publicznych zakładające udział finansowych środków własnych w wysokości co najmniej 10% kosztów realizacji zadania.

4. Umowy z wybranymi w drodze konkursu oferentami zostaną zawarte po uprzednim uchwaleniu budżetu miasta Kwidzyna na 2012 rok przez Radę Miejską w Kwidzynie.

VIII. Dodatkowe wymagania:

1. wymogi ustawowe: oferent zobowiązany jest do stosowania przepisów ujętych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo wychowawczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 201, poz. 1455),

2. wymogi merytoryczne: Oferent zobowiązany jest do załączenia do składanej oferty niżej wymienionych dokumentów:

a. roczny program pracy świetlicy oraz harmonogram zajęć,

b. regulamin określający specyfikę i zakres sprawowanej opieki nad dziećmi i młodzieżą,

c. zasady kwalifikowania dzieci do świetlic i trybu ich zgłaszania (należy uwzględnić dzieci

z problemami emocjonalnymi, zaburzeniami zachowania, pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych,z rodzin z trudną sytuacją materialną),

d. kwalifikacje osób zatrudnionych w placówce,

3. wymogi dodatkowe: Oferent jest zobowiązany do:

a) poinformowania kwidzyńskich placówek oświatowych o działalności świetlic środowiskowych

z podaniem godzin otwarcia oraz sposobu naboru dzieci na zajęcia

b) przedłożenia oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,

4. wymogi finansowe:

a) w ramach wsparcia finansowego Gminy Miejskiej Kwidzyn dotacja może zostać przeznaczona na niżej wymienione wydatki

Nazwa wydatku Wyszczególnienie
Koszty osobowe wraz z pochodnymi 1) Wynagrodzenie pracowników merytorycznych
2) Wynagrodzenie pracowników obsługi
3) Wynagrodzenie księgowej
Koszty eksploatacyjne 1) Koszty wynajmu pomieszczeń
2) Koszty zakupu mediów
3) Koszty drobnych napraw, wynikających z umowy najmu pomieszczeń
4) Koszty zakupu środków czystości
5) Koszty naprawy sprzętów domowego użytku
Koszty transportu gwarantujące bezpieczeństwo i opiekę nad dzieckiem Wyłonienie wykonawcy w drodze zapytania ofertowego z uwzględnieniem wymaganych zaświadczeń umożliwiających prowadzenie przez wykonawcę transportu osobowego
Koszty wyżywienia Zakup środków spożywczych (zgodność z przepisami sanitarnymi)
Koszty merytoryczne 1) Zakup pomocy dydaktycznych
2) Zakup biletów do np. kina, muzeum, basen
Koszty administracyjne 1) Koszt zakupu materiałów eksploatacyjnych – biurowych
2) Prowizja bankowa
3) Opłaty za telefon, internet

b) dotacja nie może zostać przyznana na:

– organizację biwaków socjoterapeutycznych,

– badań okresowych pracowników,

– szkoleń pracowników.

IX. Miejsce realizacji zadania:

a) parter budynku przy ul. Miłosna 1 w Kwidzynie o powierzchni 157,58 m2,

b) pomieszczenia przy ul. Mickiewicza 40 w Kwidzynie o powierzchni 58,40 m2,

c) pomieszczenia przy ul. Odrowskiego 10 w Kwidzynie o powierzchni 176,99 m2,

d) pomieszczenia przy ul. Warszawskiej 14 w Kwidzynie o powierzchni 72 m2.

Informacji telefonicze udziela:

1. Marek Konieczek – Pełnomocnik Burmistrza ds. społecznych i mieszkaniowych nr tel. (0*55) 646 4725.

2. Aleksandra Ochenkowska – referent ds. rozwiązywania problemów uzależnień. nr tel. (0*55) 646 4761.

O rozstrzygnięciu konkursu i jego wyniku oferenci zostaną powiadomieni na piśmie.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kwidzynie.

Burmistrz Miasta Kwidzyna zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

Burmistrz Miasta Kwidzyna

Andrzej Krzysztofiak

Poprzedni artykułWystawa gołębi pocztowych
Następny artykułZawody w skokach przez przeszkody