Kwidzyn, 18 grudnia 2020 r.

Ogłoszenie

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w uchwale rady miejskiej  nr XXI/208/20 w Kwidzynie z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2021.

Burmistrz Miasta Kwidzyna na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057)

zaprasza

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert i uczestnictwa w otwartym konkursie ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Systematyczne prowadzenie i wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych, w szczególności adresowanych do dzieci i młodzieży, mających istotne znaczenie dla rozwoju kultury i tradycji Kwidzyna.

Forma realizacji zadania:  Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wspierania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Termin realizacji zadań: od 18 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Wysokość środków publicznych: 60 000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych)

Zasady przyznawania dotacji, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty zostały określone w Zarządzeniu Burmistrza Kwidzyna Nr 36/2011 z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu otwartego konkursu ofert na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego, zmienionym Zarządzeniem Nr 281/2017 Burmistrza Miasta Kwidzyna z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie zatwierdzenia regulaminu otwartego konkursu ofert na wyłonienie ofert z zakresu realizacji pożytku publicznego

Miejsce i termin składania ofert.

 1. Termin składania ofert upływa z dniem 11 stycznia 2021 r. o godz. 1600. Termin uważa się za zachowany jedynie w przypadku zarejestrowania oferty w ww. terminie w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miejskiego w Kwidzynie ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 2. Oferty należy złożyć na formularzu, którego wzór określony został w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057) ,wraz z załącznikami:
  • aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, potwierdzony przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji za jego zgodność ze stanem faktycznym na dzień złożenia oferty,
  • statut organizacji,
  • oświadczenie o posiadanym nr konta bankowego oferenta.
 1. Podmioty, które składają kilka ofert zobowiązane są do złożenia każdej w odrębnej kopercie, z odrębnym kompletem załączników.
 2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs ofert – Kultura”.

Otwarcie ofert z udziałem oferentów nastąpi w dniu 14 stycznia 2021 r. w sali konferencyjnej Hali Widowiskowo – Sportowej przy ul. Wiejskiej 1a w Kwidzynie o godzinie 11.00.

Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami.

W 2019 r. Miasto Kwidzyn na realizację zadań publicznych, zleconych  organizacjom pozarządowym przekazało środki finansowe w dziedzinie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego udzielono dotacje na rzecz organizacji dotację w wysokości 442 804,40 zł, natomiast w 2020 r. 416 034 zł

Dodatkowe informacje:

 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.
 2. Dopuszczone będą oferty dotyczące wspierania realizacji zadań publicznych zakładające udział finansowych środków własnych w wysokości co najmniej 20% kosztów realizacji zadania. Za finansowe środki własne i środki z innych źródeł nie uznaje się wyceny wkładu osobowego i rzeczowego.
 3. W kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego oferent może wnioskować o pokrycie kosztów administracyjnych projektu w wysokości co najwyżej 5% kwoty dotacji.
 4. W sytuacji, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. W takim przypadku podmiot składający ofertę może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub zrezygnować z przyjęcia przyznanej dotacji.
 5. Oferent zobowiązany jest po otrzymaniu od pracownika Urzędu Miejskiego w Kwidzynie informacji o przyznaniu dotacji w wysokości niższej, niż wnioskowana, złożyć zaktualizowaną ofertę realizacji zadania publicznego.
 6. Wyniki postępowania konkursowego zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kwidzynie.
 7. O rozstrzygnięciu konkursu i jego wyniku oferenci zostaną powiadomieni na piśmie.
 8. Burmistrz Miasta Kwidzyna zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert, dofinansowania więcej niż jednej oferty.

Informacji telefonicznych udziela:

Marek Konieczek – Koordynator Zespołu ds. Społecznych nr tel. (55) 646 4725.

Aleksandra Ochenkowska – Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i spraw społecznych nr tel. (55) 646 4763

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kwidzynie

Burmistrz Miasta Kwidzyna

Andrzej Krzysztofiak

Poprzedni artykułBetlejemskie Światło Pokoju w Kwidzynie
Następny artykułKonkurs dotyczący realizacji zadań pożytku publicznego w dziedzinie sportu