zamek

Muzeum Zamkowe w Malborku ogłasza pisemny przetarg ofertowy na dzierżawę sal w podziemiach, w skrzydle wschodnim zamku Muzeum w Kwidzynie na cele utworzenia kawiarni

Przedmiotem przetargu jest :
dzierżawa sal zamkowych skrzydła wschodniego znajdujących się pod sceną, w podziemiach o łącznej powierzchni 128,53 m2 w tym :

– sala konsumpcyjna 13,80 x 6,20 m ; 85,56 m2
– aneks 2,70 m x 2,80 m; 7,56 m2
– kuchnia z zapleczem (4,90 m x 1,90 m, 9,31 m2) ; (1,80 m x 1,5m, 2,70 m2)
– komunikacja – korytarz 12,50 m2
– WC męska 5 m x 1,10 m; 5,50 m2
– WC damska 3 m x 1,80 m; 5,40 m2

1. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie kawiarni w zaciszu zamkowej piwnicy, w nawiązaniu do istniejącej w tym miejscu w latach 80- tych kawiarni „Zamkowa”. Kawiarnia przeznaczona powinna być dla turystów odwiedzających zamek oraz mieszkańców miasta.
2. Nieruchomość jest wyposażona w sieć energetyczną, wodno – kanalizacyjną, ogrzewanie elektryczne, zaplecze kuchenne i WC.
3. Opłaty eksploatacyjne (tj. za energię elektryczną, wodę i ścieki) wg liczników, w tym wodomierz należy zainstalować na koszt własny.
4. Należy uwzględnić, że na terenie zamku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
5. Istnieje możliwość zagospodarowania i wykorzystania powierzchni obecnie nieużywanej , deskowanej sceny.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest :
złożenie pisemnej oferty z dopiskiem :”DZIERŻAWA sal na cele kawiarni ZAMKOWEJ” w sekretariacie Muzeum Zamkowego w Malborku, ul. Starościńska 1 do 15 listopada 2009 r. do godziny 15:00.

Ważna oferta powinna zawierać :

1. Nazwę, siedzibę oferenta oraz jego status prawny wraz z aktualnymi odpisami z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnego zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej (lub jego skan) wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty.
2. Oferowaną cenę netto za dzierżawę i płatność (np. miesięczna, kwartalna, inna).
3. Proponowany okres dzierżawy.
4. Oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu przetargu.
5. Zarys koncepcji użytkowania.

Salę można oglądać w terminie uzgodnionym z p. Wiolettą Rabeszko tel. 055 6463799

Dzierżawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy dzierżawy w terminie wyznaczonym przez Muzeum Zamkowe w Malborku w okresie nie dłuższym niż 30 dni od daty rozstrzygnięcia.

Muzeum Zamkowe w Malborku zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, zamknięcia przetargu a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

20091005 Zamek1

 

Poprzedni artykułOkresowa kontrola przewodów kominowych – KOMUNIKAT
Następny artykułATAK LALEK