Burmistrz Miasta Kwidzyna

działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. 2021, poz. 1899 z późn. zm.) oraz  o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490.)

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Kwidzyna, położonej przy ul. Bursztynowej, obr.1, GD1I/00053791/2

Lp.Adres

(ulica)

Nr działkiPow. w m²Przeznaczenie nieruchomości,

sposób zagospodarowania

 Cena wywoławcza

Netto

(zł)

Wadium (zł)
1.2.3.4.5.6.7.
1Bursztynowa104/327trafostacja5 400 zł1 000 zł

 

I Warunki przetargu

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 24 czerwca 2022 r., o godz. 10.00 w pok. nr 110 (parter), w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kwidzynie przy  Warszawskiej 19.
 2. Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej jest ceną netto. Wysokość postąpienia wynosi 1%.Do ceny sprzedaży (netto) nieruchomości gruntowej ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy od podatku towarów i usług.
 3. Cena sprzedaży nieruchomości gruntowej brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Za dzień dokonania wpłaty uważa się dzień, w którym kwota ceny sprzedaży znajduje się na wskazanym koncie.
 4. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:
  a) w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości
  b) w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji aktualnego odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
 5. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.
 6. Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rachunek Urzędu Miejskiego w Kwidzynie w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie Nr 11830000090008210720000040. Termin wniesienia wadium upływa w dniu 20 czerwca 2022 roku. Datą wniesienia wadium jest dzień, w którym wadium znajduje się na wskazanym koncie.
 7. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Nieuregulowanie reszty ceny przed dniem zawarcia aktu notarialnego, uchylanie się od zawarcia  umowy notarialnej spowoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.

II Informacje dodatkowe dotyczące nieruchomości oraz warunki realizacji inwestycji:

 1. Działka położona jest na terenie, gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Długa – Północ I”, na terenie jednostki 8.MN/MW/U, 5.KDD (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej, usługowej, tereny dróg publicznych). W bliskim sąsiedztwie działki znajdują się urządzenia infrastruktury technicznej: wodociąg, kanalizacja, sieć energetyczna, gazowa telefoniczna. Obsługa komunikacyjna odbywać się będzie z drogi gminnej (ul. Bursztynowa).
 2. Zobowiązania dotyczące nieruchomości:
  W księdze wieczystej KW GD1I/00053791/2 wpisano nieodpłatną na czas oznaczony – do 10 lat służebność gruntową przechodu i przejazdu, polegającą na swobodnym przejściu i przejeździe przez działkę gruntu nr 104 – po wyznaczonej drodze, zlokalizowanej we wschodniej części działki gruntu mającej kształt trójkąta o wysokości 20 m i podstawie 10 m, tj. łącznie 100 m2, umożliwiająca dojazd do drogi publicznej na rzecz każdoczesnego właściciela działki gruntu nr 100.
 3. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 16.02.2022 r.
 4. Termin pierwszego przetargu: 29.04.2022 r.
 1. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza  obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium   w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli do dnia 20 czerwca 2022 r. zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.
 2. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania niezbędnego zezwolenia, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez  cudzoziemców (j.t. Dz.U.2017, poz. 2278, z późn. zm.).
 3. Nabywca nieruchomości gruntowej:
  a) W razie konieczności przed  przystąpieniem do zabudowy terenu zbada warunki geotechniczne gruntu
  b) Zobowiązuje się do zagospodarowania nieruchomości w terminie 5 lat od daty zawarcia aktu notarialnego
  c) W przypadku gdy zaistnieje taka konieczność, uzyska decyzję o wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji rolnej na cele nierolnicze. Powyższą decyzję wydaje Starostwo Powiatowe w Kwidzynie
  d) Przejmie wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu drzew i krzewów oraz uporządkuje teren we własnym zakresie i na własny koszt, a także uzyska odpowiednie pozwolenie i pokryje opłaty z tym związane.
  e) Pokrywa w całości opłaty notarialne i sądowe.

Dodatkowych informacji udziela Zespół ds. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kwidzynie,  nr tel. (55) 64-64-717. Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone również na stronach internetowych www.bip.kwidzyn.pl., www.kwidzyn.pl

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Kwidzyn, dnia 18 maja 2022 r.

Poprzedni artykułPrzebudowa ul. Braterstwa Narodów
Następny artykułDrugi przetarg ustny nieograniczony – ul. Zielna