ratusz01

W ciągu ostatnich lat zmniejszyła się liczba rodzin korzystających z tej formy pomocy. Dotyczy to trzech ostatnich lat. W 2010 roku było o ok. 200 rodzin mniej niż w 2009 roku, które korzystały z dodatku mieszkaniowego. Nie mam jeszcze wszystkich danych za ubiegły rok, ale już wiadomo, że ta liczba także będzie mniejsza. Na korzystanie z dodatków ma wpływ poziom bezrobocia. Na przełomie lat 2008 i 2009 wzrosła liczba osób bezrobotnych i od razu zwiększyła się liczba osób, które wystąpiły z wnioskiem o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Było to wówczas o 250 rodzin więcej. Po tym czasie zmniejszyła się liczba rodzin korzystająca z dodatku.

Komu przysługuje?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że dodatek mieszkaniowy przysługuje wszystkim, którzy posiadają tytuł prawny do lokalu oraz osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny. Aby go otrzymać, trzeba spełnić dwa kryteria. Pierwsze to kryterium dochodowe, natomiast drugie dotyczy powierzchni mieszkania. Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. U osób lub rodzin, które nie wykazują dochodów, przeprowadzane są wywiady środowiskowe. W przypadku stwierdzenia, że osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy nie opłacają na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, obejmujących pełne dwa miesiące, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się od pierwszego dnia następnego miesiąca po dacie złożenia wniosku.

Kryterium dochodowe

Dodatek przyznawany jest wówczas, jeśli średni miesięczny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego, w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury (najniższa emerytura wynosi od 1 marca 2012 roku 799,18 zł) w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

Kryterium metrażowe

Dla osoby zamieszkującej samotnie powierzchnia normatywna wynosi 35 m2, która nie może przekraczać 30% powierzchni użytkowej, czyli 45,5 m2. W gospodarstwie dwuosobowym powierzchnia normatywna wynosi 40 m2, nie może przekroczyć 52 m2. Każda kolejna osoba zamieszkująca dany lokal to dodatkowe 5 m2 do powierzchni normatywnej.

Wniosek u administratora

Należy pobrać u odpowiednich administratorów mieszkań. Administrator potwierdza łączną kwotę wydatków na lokal, wyposażenie danego lokalu oraz tytuł prawny i charakter zamieszkania głównego najemcy. Wnioski należy składać w MOPS, pok. nr 4, w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. 7.00-15.00.

Poprzedni artykułKonkurs na nazwę kompleksu sportowo – widowiskowego przy ul. Wiejskiej w Kwidzynie
Następny artykułOgólnopolski Konkurs Recytatorski