kwidzyn logo

Laureat konkursu otrzyma karnet na pływalnię wchodzącą w skład kompleksu ważny do końca 2012r.  Propozycje można nadsyłać do 6 kwietnia br.  na adres redakcji Dziennika Bałtyckiego.

WARUNKI KONKURSU

Organizator: Urząd Miejski w Kwidzynie pod patronatem medialnym Polskapresse sp. z o.o. Odział Prasa Bałtycka

Cel: wyłonienie nazwy kompleksu sportowo – widowiskowego

Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs ma charakter otwarty.

2. Nagrodą w konkursie jest karnet obejmujący wejście dla dwóch osób na basen przy ul. Wiejskiej w Kwidzynie w wymiarze 1h tygodniowo ważny na okaziciela do końca grudnia 2012r.

Jeśli zwycięska nazwa zostanie przedstawiona niezależnie przez kilku uczestników konkursu komisja konkursowa w drodze losowania wybierze Laureata.

3. Na konkurs każdy z uczestników nadesłać może do 5 propozycji.

Propozycje nazwy hali należy przedstawić jako wydruk w formacie A4.

4. Nadesłane na konkurs propozycje powinny znajdować się w dwóch kopertach tj. w większej, zewnętrznej kopercie z dopiskiem „Konkurs na nazwę kompleksu sportowo – widowiskowego”, powinny być zawarte propozycje nazwy. W mniejszej, wewnętrznej kopercie powinny znajdować się dane osobowe autora prac tj. imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb konkursu na nazwę kompleksu sportowo – widowiskowego w Kwidzynie(zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 Dz.U. z 2002 r. Nr 101, pozycja 926 z późn.zm.)”

5. Propozycje hasła należy przesłać lub dostarczyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie

do 6 kwietnia 2012r. na adres:

„Dziennik Bałtycki”

ul. Piłsudskiego 15a

82-500 Kwidzyn

O terminowości złożenia projektu hasła w przypadku zgłoszeń listownych decyduje data stempla pocztowego lub potwierdzenie wystawione przez redakcję Dziennika Bałtyckiego w Kwidzynie.

Propozycje nazwy przesłane lub dostarczone po tym terminie oraz nie spełniające pkt. 4 nie będą rozpatrywane przez jury konkursu.

6. W skład komisji konkursowej wchodzą:

1. Burmistrz Kwidzyna wraz z zastępcami

2. Architekt Miasta

3. Koordynator Zespołu ds. Rozwoju Miasta i Promocji

4. Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty, Kultury i Sportu

5. Przedstawiciel Kwidzyńskiego Centrum Kultury

6. Przedstawiciel Kwidzyńskiego Centrum Sportu i Rekreacji

7. Przedstawiciel redakcji Dziennika Bałtyckiego

8. Przedstawiciel redakcji Pulsu Kwidzyna

9. Przedstawiciel redakcji Kuriera Kwidzyńskiego

10. Przedstawiciel redakcji Telewizji Kwidzyńskiej

11. Przedstawiciel redakcji Studia Telewizyjnego Kamena

12. Przedstawiciel MMTS Kwidzyn

13. Przedstawiciel MTS Kwidzyn

7. Wyłoniona drogą niniejszego konkursu nazwa stanie się własnością organizatora konkursu, który może ją w dowolny sposób wykorzystywać oraz odstępować na rzecz osób fizycznych i prawnych.

8. Zwycięzca konkursu przeniesie nieodpłatnie na organizatora konkursu autorskie prawa majątkowe związane z przedłożoną pracą konkursową w zakresie utrwalania, zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania i prezentowania w Internecie. Laureat złoży pisemne oświadczenie o posiadaniu wszystkich praw autorskich do przedstawionego projektu nieobciążone prawami osób trzecich.

9. Decyzja komisji konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

10. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu.

11. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na hasło promocyjne zostanie ogłoszona do13 kwietnia 2012r. Laureat powiadomiony zostanie telefonicznie lub listownie.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o laureacie konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w mediach i Internecie.

12. Nadesłane projekty będą zwracane wyłącznie na pisemne życzenie uczestnika.

13. Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem 55 6464709

Poprzedni artykułMistrzostwa Kwidzyna w biegu na orientację
Następny artykułRozpatrzono wnioski stypendialne