28 08 2013 pszczola2

Rozporządzenie nr 1/2013

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kwidzynie

z dnia 23 sierpnia 2013r.

w związku ze stwierdzeniem choroby zakaźnej zwierząt zgnilca – amerykańskiego pszczół

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt. 1, 3 litera b, pkt. 4 oraz pkt. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 213 poz. 1342 z późn. zmianami) oraz art. 3 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012r. poz. 391 j. t.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Za obszar, na którym występuje choroba zakaźna zwierząt – zgnilec amerykański pszczół zwany dalej obszarem zapowietrzonym uznaje się pasiekę w miejscowości Baldram Małypołożoną w gminie Kwidzyn, pow. kwidzyński

Za obszar zagrożony chorobą wymienioną w ustępie 1 zwany dalej obszarem zagrożonym uznaje się obszar położony w gminie Kwidzyn, pow. kwidzyński, obejmujący miejscowości: Kwidzyn, Kwidzyn-Górki, Podzamcze, Baldram, Nowa Wieś Kwidzyńska, Tychnowy, Kamionka, Brokowo, Piekarski Młyn.

Zewnętrzną granicę obszaru zagrożonego wym. w ust. 2, określa się w sposób następujący: rozpoczynając od ronda na drodze krajowej nr 55, na skrzyżowaniu na Prabuty ( Rondo Jana Pawła II ), dalej w kierunku północnym, wzdłuż ulicy Malborskiej do skrzyżowania z ulicą Furmańską, następnie wzdłuż ul. Furmańskiej do skrzyżowania z ulicą Długą a następnie wzdłuż drogi powiatowej nr 518 do miejscowości Podzamcze na wysokości mostku przez rzekę Liwę, dalej na północny-wschód do kolonii Stary Dwór a następnie wzdłuż drogi polnej łączącej kolonie z miejscowością Tychnowy na wysokości skrzyżowania drogi krajowej 55 z drogą do Brokowa, dalej wzdłuż tej drogi przez tory łączące Kwidzyn z Ryjewem do miejscowości Brokowo a następnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż drogi polnej przechodzącej w leśną prowadzącą przez las rozciągający się miedzy Piekarskim Młynem a Rakowieckim Polem do początku ulicy Leśnej w miejscowości Rakowiec dalej omijając Rakowiec od jej północnej strony do początku ulicy Słonecznej wzdłuż torów kolejowych łączących Kwidzyn z Prabutami a następnie przez pola do miejscowości Górki i dalej wzdłuż ulicy Warszawskiej do Ronda Jana Pawła II w Kwidzynie.

§ 2.

Hodowcy pszczół z w/w obszarów podlegają następującym nakazom i zakazom:

Nakazuje się przeprowadzenie zabiegów na zwierzętach (przeglądu rodzin pszczelich);

Zakazuje się przemieszczania rodzin pszczelich, matek pszczelich, czerwia, pszczół, pni pszczelich, produktów pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych w pasiece,

Zakazuje się organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół;

Zakazy wymienione w ust. 2 i 3 obowiązują do czasu uchylenia rozporządzenia.

§ 3.

Rozporządzenie wykonują:

1. Wójt gminy Kwidzyn, Burmistrz Miasta Kwidzyn – w zakresie określonym w art. 3 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

2. Prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy w Gdańsku – w odniesieniu do § 3 ust 2,3

3. Wyznaczony Urzędowy Lekarz Weterynarii, właściwy dla gminy Kwidzyn – w odniesieniu do § 3 ust. 1

§ 4

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze powiatu kwidzyńskiego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kwidzynie
lek. wet. Józef Świokło

Poprzedni artykułCoś dla ducha i dla ciała
Następny artykułZlot pojazdów z PRL