Na podstawie art. art. 15zzx ust. 1-2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kwidzynie zwołuje XIX Sesję Rady Miejskiej w Kwidzynie, która odbędzie się w dniu 28 września 2020 roku o godz. 14.00

Zgodnie z art. 15 zzx ww. ustawy, obrady sesji, w tym podjęcie uchwał, odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (on-line) przy użyciu oprogramowania do pracy zespołowej ,,Microsoft Teams”, według następującego porządku obrad.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Ustalenie i zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie rozpatrzenia skargi;
 • w sprawie rozpatrzenia skargi;
 • w sprawie rozpatrzenia skargi;
 • o zmianie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Kwidzynie;
 • w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej;
 • w sprawie zmiany budżetu miasta Kwidzyna na 2020 rok;
 • o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta Kwidzyna;
 • w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości;
 • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 1. Komunikaty i oświadczenia.
 2. Zamknięcie obrad sesji.

Link do transmisji z obrad

Poprzedni artykułWrześniowe Dobranocki Teatralne
Następny artykułDerby Kwidzyna dla USAR Kwidzyn