węgiel na niebieskim tle, na pierwszym planie banknoty o nominale 100 zł
fot. Canva

Dla kogo dodatek?

Gospodarstwa domowe, dla których głównym źródłem ogrzewania jest paliwo stałe, mogą uzyskać jednorazowy dodatek w wysokości 3.000 zł.  Przez paliwo stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierający co najmniej 85% węgla kamiennego.

20 września br. weszła w życie nowa ustawa, która wprowadza dofinansowanie na inne niż węglowe źródła ogrzewania. Z dodatku mogą skorzystać gospodarstwa domowe, w których głównym źródłem ogrzewania jest:

  • kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy – 3.000 zł,
  • kocioł na paliwo, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy zasilane drewnem kawałkowym – 1.000 zł,
  • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG – 500 zł (nie dotyczy gazu ziemnego tzw. sieciowego),
  • kocioł olejowy – 2.000 zł.

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Źródło ogrzewania musi być zgłoszone do dnia 11 sierpnia 2022 r. albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Gospodarstwu domowemu przysługuje tylko jeden dodatek:  węglowy lub dla innych źródeł ciepła. W przypadku, gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złożyła wniosek. Pozostałe pozostawia się bez rozpoznania. Dodatkowo należy pamiętać, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Jeśli podczas weryfikacji wniosku wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego, może być przeprowadzony wywiad środowiskowy, który pomoże zweryfikować faktyczny stan.

Ważne! Świadczenie nie przysługuje gospodarstwom domowym, które skorzystały z wsparcia, przewidzianego w ustawie z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw, tj. zakupu węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę. 

Jak, gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Wnioski można składać osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną do 30 listopada 2022 r.  w Urzędzie Miejskim w Kwidzynie (Biuro Obsługi Ludności) w godz. 7.00 – 16.00. Osoby dysponujące kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym mogą składać wnioski za pomocą platformy ePUAP – jako pismo ogólne do podmiotu publicznego.

W Kwidzynie wnioski przyjmowane są i weryfikowane w Urzędzie Miejskim a wypłatę dodatków obsługuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 6.

!! Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. będą pozostawione bez rozpoznania.

Zgodnie z zapisami ustawy informacja o przyznaniu dodatku węglowego będzie wysyłana na podany we wniosku adres poczty elektronicznej.

Pobierz i wypełnij wniosek!

Mieszkańcy miasta składają bardzo wiele wniosków. Aby przyspieszyć proces weryfikacji, prosimy o staranne i czytelne wypełnianie wniosku!

Wskazówki, jak wypełnić wniosek o wypłatę dodatku węglowego.

Wskazówki, jak wypełnić wniosek o dodatek – gospodarstwa domowe.

Wskazówki, jak wypełnić wniosek o dodatek – podmioty wrażliwe.

Termin wypłaty dodatków?

Dodatek węglowy MOPS wypłaci w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.
Dodatek od innych źródeł ciepła w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Uwaga! Pieniądze na dodatki węglowe są przekazywane samorządom przez wojewodów, jest to najważniejszy czynnik wpływający na rozpoczęcie wypłat dla mieszkańców.

Gdzie można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące dodatków?

Szczegółowe informacje dotyczące dodatku węglowego są publikowane na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Informacji udzielają także:

  • w zakresie wpisu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – pracownicy Zespołu ds. Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, tel. 55 64 64 783;
  • w zakresie wypłaty zasiłków – pracownicy punktu informacyjnego MOPS, tel. 55 646 16 26.
Poprzedni artykułNarodowe Czytanie 2022
Następny artykułFamilia Graff Jam vol.3