ratusz01

Ostatni czwartek każdego miesiąca jest dniem obrad Rady Miejskiej w Kwidzynie. 31 marca 2011r. odbyła się już VI Sesja RM. Jednym z pierwszych punktów było złożenie sprawozdania Burmistrza z jego działalności w okresie między sesjami. W toku prac Rada, która jest organem stanowiącym prawo miejscowe, jednomyślnie przyjęła następujące uchwały:

1) o zmianie Statutu Miasta Kwidzyna,
2) przystąpienia Gminy Miejskiej Kwidzyn do Międzynarodowego Związku  Hanzy,
3) zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej pod nazwą Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji,
4) zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Kwidzyna na 2011 rok,
5) przystąpienia Gminy Miejskiej Kwidzyn do Konwentu Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej współpracujących z samorządami Republiki Ukrainy,
6) przyznania w roku 2011 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokości,
7) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Miejskiej w Kwidzynie.

Nowością obecnej kadencji RM są ustne sprawozdania radnych z prac w komisji nad daną uchwała. Zmiana została wprowadzona na wzór tzw.  posłów sprawozdawców w polskim parlamencie, którzy przedstawiają w imieniu komisji zmiany legislacyjne na posiedzeniach plenarnych Sejmu.

Radni wysłuchali również sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami i Programu Ochrony  Środowiska dla Miasta Kwidzyna na lata 2008-2015 za okres 2008-2010 oraz zostały przedstawione im informacje z działalności za rok 2010 Komendantów: Komendy Powiatowej Policji i Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej w Kwidzynie.

Pod koniec obrad Burmistrz Kwidzyna i jego zastępcy udzielali odpowiedzi na interpelacje składane przez radnych

20110401 VI sesja Rady Miejskiej w Kwidzynie

Poprzedni artykuł„Świadomi i bezpieczni”
Następny artykułCharytatywny Kiermasz Wielkanocny