um

Planowany porządek obrad VI Sesji Rady Miejskiej w Kwidzynie w dniu 30 maja 2019 roku.

Urząd Miejski w Kwidzynie, sala 110 godz. 12.00

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Ustalenie i zatwierdzenie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z  V  sesji.

5. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie powołania składu osobowego Kwidzyńskiej Rady Seniorów,

a) przedstawienie kandydatów do Kwidzyńskiej Rady Seniorów,

b) wybór komisji skrutacyjnej,

c) przeprowadzenie głosowania tajnego,

d) ogłoszenie wyników wyborów – podjęcie uchwały.

2) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Kwidzyna w 2019 r.”,

3) o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kwidzyna,

4) o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

5) w  sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Kwidzyna, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz     opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

6) w sprawie przygotowania i wdrożenia budżetu obywatelskiego w mieście Kwidzynie,

7) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „OBSZAR ŚRÓDMIEJSKI II” w Kwidzynie,

8) w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,

9) o zmianie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

10) o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości,

11) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta Kwidzyna.

6. Informacja Burmistrza o jego działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

7. Informacja Przewodniczącego Rady o jego działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

8. Komunikaty i oświadczenia

9. Zamknięcie obrad sesji.

Poprzedni artykułPieniądz zastępczy Kwidzyna
Następny artykułPrezentacja Węgier