Budynek Urzędu Miejskiego w Kwidzynie zimą, z góry
Foto: Mirosław Gawroński

Na podstawie art. 15zzx ust. 1-2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.).

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kwidzynie

zwołuje

XXXVI Sesję Rady Miejskiej w Kwidzynie, która odbędzie się w dniu
31 stycznia 2022 roku o godz. 14.00

Zgodnie z art. 15 zzx  ww. ustawy, obrady sesji, w tym podjęcie uchwał, odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (on-line) przy użyciu oprogramowania do pracy zespołowej ,,Microsoft Teams”, według następującego porządku obrad:

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Ustalenie i zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji.
 5. Złożenie sprawozdań przez przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Kwidzynie z działalności komisji za rok 2021.
 6. Przedłożenie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Kwidzynie na rok 2022.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kwidzynie na 2022 rok;
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zakładu ds. Infrastruktury Miejskiej w Kwidzynie;
 • w sprawie rozpatrzenia wniosku o podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia targowiska przy ulicy Słowackiego w Kwidzynie;
 • w sprawie rozpatrzenia wniosku o dopuszczenie „czynnika społecznego” w pracach Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kwidzynie;
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kwidzyna w zakresie procedowania wniosku o odwołanie Zastępcy Burmistrza Miasta Kwidzyna;
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kwidzyna w zakresie nienależytego wykonania zadania;
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kwidzyna w zakresie nienależytego wykonania zadania;
 • zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie;
 • zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania;
 • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty;
 • w sprawie zmiany budżetu miasta Kwidzyna na rok 2022;
 • o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet, zasad ich przyznawania oraz zwrotów kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Kwidzynie.
 1. Informacja Burmistrza Miasta Kwidzyna dotycząca sytuacji związanej z epidemią COVID-19 na terenie miasta Kwidzyna.
 2. Informacja Burmistrza Miasta Kwidzyna dotycząca przebudowy ulicy Braterstwa Narodów.
 3. Komunikaty i oświadczenia.
 4. Zamknięcie obrad sesji.

Link do obrad Rady Miejskiej w Kwidzynie w dniu 31.01.2022 r.

Poprzedni artykułPRZEJRZYJ NA OCZY i pomóż zapewnić najwyższe standardy diagnostyki i leczenia wzroku dzieci!
Następny artykułFerie w bibliotece 2022