08 12 2016 panel

Stowarzyszenie Eko Inicjatywa oraz Burmistrz Miasta Kwidzyna zapraszają wszystkich mieszkańców do składania deklaracji udziału w projekcie „Słoneczne dachy Kwidzyna” w ramach działania 10.3.1. Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wstępne założenia projektu zakładają budowę instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie miasta Kwidzyna. Dodatkowo w projekcie przewiduje się montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach stanowiących mienie Miasta Kwidzyna. Celem projektu będzie zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych zapewniających największy efekt ekologiczny (m.in. redukcję gazów cieplarnianych).

Przewidywany poziom dofinansowania wyniesie maksymalnie do 79% kosztów kwalifikowalnych.

Mieszkańców zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o złożenie:

1.      Deklaracji udziału w projekcie.

2.      Oświadczenia – kryteria rekrutacji montażu instalacji OZE na budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Kwidzyna.

3.      Ankiety wstępnej dotyczącej uwarunkowań OZE.

Wypełnione dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Kwidzynie, ul. Warszawska 19 w Kwidzynie w Biurze Obsługi Ludności w nieprzekraczalnym terminie do 30 grudnia 2016 r. do godz 12.00

Po złożeniu deklaracji zweryfikowane zostaną dane podane przez mieszkańców oraz przeprowadzona będzie wizja lokalna w celu sprawdzenia możliwości instalacji urządzeń. Po wykonaniu tych czynności podjęta zostanie decyzja o zakwalifikowaniu gospodarstwa domowego (nieruchomości) do udziału w projekcie.

Miasto zakłada realizację projektu w partnerstwie z jednostką spoza sektora finansów publicznych. Tymczasowym partnerem na czas przygotowania projektu i dokonania wizji technicznej jest Stowarzyszenie Eko Inicjatywa. Wybór ostatecznego partnera zostanie dokonany po przeprowadzonej procedurze konkursowej.

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie na realizację projektu „Słoneczne dachy Kwidzyna” konieczne jest posiadanie opinii technicznej o możliwości wykonania instalacji odnawialnego źródła energii (ogniwa fotowoltaicznego). W związku z powyższym informujemy, że koszt wykonania wizji lokalnej określającej warunki techniczne co do możliwości wykonania instalacji na wskazanym budynku przez mieszkańca wynosić będzie 100 zł.

Osoby zainteresowane opłatę powinny wnieść do dnia 30 grudnia 2016 r. do godz. 12.00 na niżej podany rachunek Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa prowadzony przez:

POWIŚLAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY
15 8300 0009 0000 5564 2000 0390
W tytule przelewu proszę wpisać: OPŁATA ZA WIZJĘ, IMIĘ I NAZWISKO WNIOSKODAWCY, ADRES na którym planowana jest instalacja ogniwa fotowoltaicznego.

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa oraz Burmistrz Miasta Kwidzyna informują, że koszt wykonania wizji lokalnej jest niezbędny, aby znaleźć się na liście rankingowej do projektu oraz nie będzie on podlegał refundacji w przypadku uzyskania dofinansowania.

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem tel. 55 64 64 716 przez Zespół ds. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Kwidzynie.

docZał. 1 Deklaracja udziału w projekcie.doc133.5 KB

docZał. 2 Oświadczenia – kryteria rekrutacji.doc147 KB

docZał. 3 Ankieta wstępna uwarunkowań OZE.doc164 KB

Poprzedni artykułDobranocka Teatralna „Szydełkowa Szopka Babci Klary”
Następny artykuł„Osobliwości Muzealne”