Budynek Urzędu Miejskiego w Kwidzynie zimą, z góry
Foto: Mirosław Gawroński

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40.), art. 15zzx ust. 1-2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.) oraz § 28 ust. 3 Statutu Miasta Kwidzyna stanowiącego załącznik do uchwały nr IX/110/19 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kwidzyna (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 4605),

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kwidzynie zwołuje

XLIX Sesję Rady Miejskiej w Kwidzynie, która odbędzie się

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość

w dniu 30 stycznia 2023 roku o godz. 14:00

Udział w sesji Rady Miejskiej w Kwidzynie  będzie możliwy poprzez osobiste stawiennictwo
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej 19 w sali nr 110 lub
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (on-line) przy użyciu oprogramowania do pracy zespołowej ,,Microsoft Teams”.

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Ustalenie i zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji.
 5. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji nadzwyczajnej.
 6. Złożenie sprawozdań przez przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Kwidzynie z działalności komisji za rok 2022.
 7. Przedłożenie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Kwidzynie na rok 2023.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie rozpatrzenia wniosku o podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia targowiska przy ulicy Słowackiego w Kwidzynie;
 • w sprawie przekazania skargi według właściwości;
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kwidzyna dotyczącej dostępu do danych przestrzennych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kwidzyna w zakresie umieszczania w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kwidzynie uchwał Rady Miejskiej w Kwidzynie;
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonanie zadania przez Burmistrza Miasta Kwidzyna;
 • w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kwidzynie na 2023 rok;
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kwidzyna;
 • o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Zakład do spraw Infrastruktury Miejskiej w Kwidzynie;
 • w sprawie uchwalenia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023;
 • w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców;
 • zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania;
 • zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023;
 • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023;
 • zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kwidzyn;
 • w sprawie zmiany budżetu miasta Kwidzyna na rok 2023;
 • o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta Kwidzyna.
 1. Komunikaty i oświadczenia.
 2. Zamknięcie obrad sesji.

Link do transmisji obrad Rady Miejskiej w Kwidzynie: https://bip.kwidzyn.pl/a,40937,xlix-sesja-rady-miejskiej-w-kwidzynie-z-dnia-30012023-r.html

Poprzedni artykuł31. finał WOŚP
Następny artykułMuzyczne wydarzenie z udziałem Magdy Morus- Fijałkowskiej