Budynek Urzędu Miejskiego w Kwidzynie zimą, z góry
Foto: Mirosław Gawroński

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kwidzynie zwołuje LX Sesję Rady Miejskiej w Kwidzynie, która odbędzie się w dniu 29 stycznia 2024 roku o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej 19 w sali nr 110.

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Ustalenie i zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LIX sesji.
 5. Złożenie sprawozdań przez przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Kwidzynie z działalności komisji za rok 2023.
 6. Przedłożenie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Kwidzynie na rok 2024.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
  w Kwidzynie na 2024 rok;
 • w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kwidzyn-Wschód;
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Targowa – 15 Sierpnia w Kwidzynie;
 • w sprawie zaliczenia działek stanowiących drogę wewnętrzną do kategorii drogi gminnej;
 • w sprawie zaliczenia działek stanowiących drogę wewnętrzną do kategorii drogi gminnej;
 • w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników;
 • w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku informacji o kandydatach na ławników;
 • w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
 • w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
 • w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
 • w sprawie uchwalenia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024;
 • w sprawie zmiany budżetu miasta Kwidzyna na rok 2024;
 • o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta Kwidzyna na lata 2024-2028;
 • w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia przez Radę Miejską w Kwidzynie uchwały w sprawie wystąpienia do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z petycją o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustaw: Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu pracy, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i innych powiązanych tematycznie;
 • w sprawie wystąpienia do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z petycją o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustaw: Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu pracy, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i innych powiązanych tematycznie.
 1. Komunikaty i oświadczenia.
 2. Zamknięcie obrad sesji.

Link do transmisji obrad Rady Miejskiej w Kwidzynie: https://bip.kwidzyn.pl/m,13923,nagraniatransmisja-obrad.html

Poprzedni artykułCzwarty przetarg ustny nieograniczony – lokal mieszkalny ul. Sztumska 12/2
Następny artykułSprzęt strażacki dla OSP w Kwidzynie