budynek Urzędu Miejskiego
fot. Archiwum UM

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40.), art. 15zzx ust. 1-2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U.
z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.) oraz § 28 ust. 3 Statutu Miasta Kwidzyna stanowiącego załącznik do uchwały nr IX/110/19 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kwidzyna ( Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 4605),

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kwidzynie zwołuje

LI Sesję Rady Miejskiej w Kwidzynie, która odbędzie się

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość

w dniu 27 marca 2023 roku o godz. 14:00

Udział w sesji Rady Miejskiej w Kwidzynie  będzie możliwy poprzez osobiste stawiennictwo
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej 19 w sali nr 110 lub
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (on-line) przy użyciu oprogramowania do pracy zespołowej ,,Microsoft Teams”.

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Ustalenie i zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z L sesji.
 5. Przedstawienie opinii Prezesa Sądu Rejonowego dotyczącej potrzeb sądu w zakresie wykonywania prac społecznych przez nieletnich.
 6. Przedstawienie informacji Burmistrza Miasta Kwidzyna o wyznaczonym podmiocie, na rzecz którego wykonywane są przez nieletnich prace społeczne (§ 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie podmiotów, na rzecz których wykonywane są przez nieletnich prace społeczne).
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Zakład do spraw Infrastruktury Miejskiej;
 • w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia Samorządów na Rzecz Nadwiślańskiego Korytarza Transportowego;
 • w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu budynku mieszkalnego stanowiącego w całości przedmiot najmu oraz udzielenia bonifikaty;
 • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;
 • w sprawie zmiany budżetu miasta Kwidzyna na rok 2023;
 • o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta Kwidzyna.
 1. Komunikaty i oświadczenia.
 2. Zamknięcie obrad sesji.

Link do transmisji obrad Rady Miejskiej w Kwidzynie: https://bip.kwidzyn.pl/a,41058,transmisja-li-sesji-rady-miejskiej-w-kwidzynie-w-dniu-27032023-r.html

Poprzedni artykułCiepłe mieszkanie – nowe wnioski!
Następny artykułMMTS traci punkty z Tarnowem