widok na Urząd Miejski w Kwidzynie
Archiwum UM

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 15zzx ust. 1-2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.) oraz § 28 ust. 3 Statutu Miasta Kwidzyna stanowiącego załącznik do uchwały nr IX/110/19 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kwidzyna ( Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 4605),

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kwidzynie zwołuje

XLVI Sesję Rady Miejskiej w Kwidzynie, która odbędzie się

w trybie hybrydowym

będącym połączeniem stacjonarnego i zdalnego sposobu obradowania

 w dniu 28 listopada 2022 roku o godz. 14:00

Posiedzenie sesji Rady Miejskiej w Kwidzynie w trybie stacjonarnym odbędzie się  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej 19 w sali nr 110.

Udział w obradach sesji Rady Miejskiej w Kwidzynie w trybie zdalnym odbędzie się
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (on-line) przy użyciu oprogramowania do pracy zespołowej ,,Microsoft Teams” według następującego porządku obrad:

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Ustalenie i zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLV sesji.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie nadania nazwy rondu;
 • w sprawie przekazania wniosku zgodnie z właściwością;
 • w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania;
 • w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2023;
 • w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi
  z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami;
 • o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz w sprawie terminu,

częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

 • w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Kwidzyn obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia;
 • w sprawie zmiany budżetu miasta Kwidzyna na rok 2022;
 • o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta Kwidzyna.
 1. Informacja Burmistrza Miasta Kwidzyna dotycząca wykonywanej kary ograniczenia wolności, zgodnie z § 3 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
  1 czerwca 2010 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (Dz.U.2010.98.634).
 2. Informacja Burmistrza Miasta Kwidzyna o podmiotach, które zgłosiły zapotrzebowanie na wykonywanie pracy przez skazanych, zgodnie z § 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie trybu wyznaczania podmiotów, na rzecz których skazani mogą wykonywać prace na cele społeczne, oraz czynności tych podmiotów w zakresie wykonywania pracy (Dz.U.2017.1676).
 3. Komunikaty i oświadczenia.
 4. Zamknięcie obrad sesji.

Link do transmisji obrad Rady Miejskiej w Kwidzynie:

https://bip.kwidzyn.pl/a,40745,transmisja-xlvi-sesji-rady-miejskiej-w-kwidzynie-w-dniu-28112022-r.html

 

Poprzedni artykułSukces Moniki i Mariusza Budyś w Nowym Orleanie
Następny artykułDKF Powiększenie w grudniu