Urząd Miejski w Kwidzynie

Na podstawie art. 15zzx ust. 1-2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.).

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kwidzynie zwołuje XXVII Sesję Rady Miejskiej w Kwidzynie, która odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2021 roku o godz. 14.00.

Zgodnie z art. 15 zzx  ww. ustawy, obrady sesji, w tym podjęcie uchwał, odbędzie się
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (on-line) przy użyciu oprogramowania do pracy zespołowej ,,Microsoft Teams”.

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Ustalenie i zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu;
 • w sprawie zmiany budżetu miasta Kwidzyna na rok 2021;
 • o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta Kwidzyna;
 • w sprawie przekazania wniosku mieszkańców ulicy Wrocławskiej w Kwidzynie zgodnie z właściwością;
 • w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przyznania dotacji celowej dla Niepublicznego Przedszkola Gama z grupą żłobkową w Kwidzynie;
 • w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przyznania dotacji celowej dla Żłobka Bajeczka w Kwidzynie;
 • w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przyznania dotacji celowej dla Żłobka Stokrotka w Kwidzynie;
 • w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Długa-Północ I” w Kwidzynie;
 • zmieniającej Statut Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie;
 • w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego nr 1 w Kwidzynie;
 • w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego nr 2 w Kwidzynie;
 • w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Miasto Kwidzyn, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia z opłat.
 1. Informacja Burmistrza Miasta Kwidzyna dotycząca sytuacji związanej z epidemią COVID-19 na terenie miasta Kwidzyna.
 2. Komunikaty i oświadczenia.
 3. Zamknięcie obrad sesji.

Link do transmisji obrad Rady Miejskiej w Kwidzynie w dniu 26.04.2021 r.

 

Poprzedni artykułObchody 230 rocznicy Konstytucji 3-go Maja
Następny artykułPowstanie McDonald’s