UM
fot. Archiwum UM

Na podstawie art. 15zzx ust. 1-2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.).

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kwidzynie zwołuje XLI Sesję Rady Miejskiej w Kwidzynie, która odbędzie się w dniu 23 maja 2022 roku o godz. 14.00.

Zgodnie z art. 15 zzx  ww. ustawy, obrady sesji, w tym podjęcie uchwał, odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (on-line) przy użyciu oprogramowania do pracy zespołowej ,,Microsoft Teams”, według następującego porządku obrad:

Porządek  obrad:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór sekretarza obrad.
  3. Ustalenie i zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z XL sesji.
  5. Przedstawienie sprawozdania z realizacji „Programu Opieki nad Zabytkami Kwidzyna na lata 2020-2023” za lata 2020-2021.
  6. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie przekazanie petycji zgodnie z właściwością;

2) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kwidzyn;

3) w sprawie zmiany budżetu miasta Kwidzyna na rok 2022,

4) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta Kwidzyna.

  1. Informacja Burmistrza Miasta Kwidzyna dotycząca sytuacji związanej z epidemią COVID-19 na terenie miasta Kwidzyna.
  2. Informacja Burmistrza Miasta Kwidzyna na temat sytuacji uchodźców z Ukrainy na terenie miasta Kwidzyna oraz udzielonej pomocy ogarniętej wojną Ukrainie.
  3. Komunikaty i oświadczenia.
  4. Zamknięcie obrad sesji.

Link do transmisji: https://www.youtube.com/watch?v=80rrmmGshUU

 

Poprzedni artykułZapisy! Teleopieka dla Seniorów 65+
Następny artykułBaśń o rycerzu bez konia