Urząd Miejski w Kwidzynie
Na podstawie art. art. 15zzx ust. 1-2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842). Przewodniczący Rady Miejskiej w Kwidzynie zwołuje XXII Sesję Rady Miejskiej w Kwidzynie, która odbędzie się w dniu 14 grudnia 2020 roku o godz. 14.00
Zgodnie z art. 15 zzx ww. ustawy, obrady sesji, w tym podjęcie uchwał, odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (on-line) przy użyciu oprogramowania do pracy zespołowej ,,Microsoft Teams”, według następującego porządku obrad.
Porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenie i zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXI sesji.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
   1) w sprawie rozpatrzenia wniosku;
   2) w sprawie rozpatrzenia wniosku;
   3) w sprawie rozpatrzenia wniosku;
   4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kwidzyn w roku 2021;
   5) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Ryjewo w roku 2021;
   6) w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kwidzyn;
   7) w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Miasta Kwidzyna na 2021 rok;
   8) w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kwidzyn na lata 2021 – 2027;
   9) w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Miasta Kwidzyn;
   10) w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2020;
   11) w sprawie zmiany budżetu miasta Kwidzyna na 2020 rok;
   12) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta
Kwidzyna;
   13) w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta Kwidzyna;
   14) w sprawie budżetu miasta Kwidzyna na rok 2021;
6. Informacja Burmistrza Miasta Kwidzyna dotyczącą sytuacji związanej z epidemią COVID-19 na terenie miasta Kwidzyna.
7. Komunikaty i oświadczenia.
Poprzedni artykułTor rolkowo-wrotkowy na osiedlu Bajkowym
Następny artykułFundusz Inwestycji Lokalnych bez Kwidzyna