Urząd Miejski w Kwidzynie

Na podstawie art. art. 15zzx ust. 1-2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.).

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kwidzynie

zwołuje

XXIII Sesję Rady Miejskiej w Kwidzynie, która odbędzie się w dniu
1 lutego 2021 roku o godz. 14.00

Zgodnie z art. 15 zzx  ww. ustawy, obrady sesji, w tym podjęcie uchwał, odbędzie się
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (on-line) przy użyciu oprogramowania do pracy zespołowej ,,Microsoft Teams”, według następującego porządku obrad.

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Ustalenie i zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXII sesji.
 5. Złożenie sprawozdań przez przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej
  w Kwidzynie z działalności komisji za rok 2020.
 6. Przedłożenie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Kwidzynie na rok 2021.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
  w Kwidzynie na 2021 rok;
 • w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
  i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego Kwidzyn Sp. z o.o., z siedzibą w Kwidzynie, na lata 2021-2023;
 • o zmianie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Kwidzynie;
 • zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania
  i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
  z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania;
 • w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z powodu COVID-19;
 • w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości z powodu COVID-19.
 1. Informacja Burmistrza Miasta Kwidzyna dotyczącą sytuacji związanej z epidemią COVID-19 na terenie miasta Kwidzyna.
 2. Komunikaty i oświadczenia.
 3. Zamknięcie obrad sesji.

Link do transmisji z sesji Rady Miejskiej w Kwidzynie

Poprzedni artykułKwidzyn dla WOŚP.
Następny artykułKomora hiperbaryczna w Kwidzynie.