Na podstawie art. 15zzx ust. 1-2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.)Przewodniczący Rady Miejskiej w Kwidzynie zwołuje XLII Sesję Rady Miejskiej w Kwidzynie, która odbędzie się w dniu27 czerwca 2022 roku o godz. 10:00

Zgodnie z art. 15 zzx  ww. ustawy, obrady sesji, w tym podjęcie uchwał, odbędzie się
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (on-line) przy użyciu oprogramowania do pracy zespołowej ,,Microsoft Teams”, według następującego porządku obrad:

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Ustalenie i zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLI sesji.
 5. Raport o stanie miasta Kwidzyna za rok 2021:
 • przedstawienie przez Burmistrza Miasta Kwidzyna ,,Raportu o stanie Miasta Kwidzyna w roku 2021”;
 • debata nad raportem;
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Miasta
 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2021:
 • złożenie sprawozdania przez Burmistrza Miasta z wykonania Budżetu Miasta Kwidzyna

oraz sprawozdania finansowego za 2021 rok;

 • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Kwidzyna za 2021 rok;
 • przedstawienie opinii przewodniczących stałych komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok;
 • odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej na temat realizacji budżetu oraz przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Kwidzyna za 2021 rok;
 • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kwidzynie;
 • dyskusja;
 • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Kwidzyna za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Kwidzyna za rok 2021;
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kwidzyna absolutorium
  z tytułu wykonania budżetu w roku 2021.
 1. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia;
 • w sprawie przekazania skargi według właściwości;
 • w sprawie rozpatrzenia wniosku o podjęcie publicznej debaty w sprawie „Raportu o stanie miasta Kwidzyna w roku 2021”;
 • w sprawie rozpatrzenia wniosku o przywrócenie stacjonarnego trybu obrad sesji Rady Miejskiej w Kwidzynie oraz posiedzeń komisji;
 • w sprawie przygotowania i wdrożenia budżetu obywatelskiego w mieście Kwidzynie;
 • w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Kwidzynie w roku szkolnym 2022/2023;
 • zmieniający Program przyznający uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych pod nazwą „Kwidzyńska Karta Dużej Rodziny”;
 • w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Kwidzynie w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie;
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres dłuższy niż 3 lata oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy;
 • w sprawie zmiany budżetu miasta Kwidzyna na rok 2022;
 • o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta Kwidzyna.
 1. Informacja Burmistrza Miasta Kwidzyna na temat sytuacji uchodźców z Ukrainy na terenie miasta Kwidzyna oraz udzielonej pomocy ogarniętej wojną Ukrainie.
 2. Komunikaty i oświadczenia.

Zamknięcie obrad sesji.

Link do transmisji obrad  Rady Miejskiej w Kwidzynie

https://bip.kwidzyn.pl/a,40462,xlii-sesja-rady-miejskiej-w-kwidzynie-z-dnia-27062022-r.html

Poprzedni artykułHarmonogram pracy punktu szczepień w lipcu 2022 r.
Następny artykułWernisaż  wystawy „Kobieta zmienną jest”