budynek Urzędu Miejskiego
fot. Archiwum UM

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 15zzx ust. 1-2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.) oraz § 28 ust. 3 Statutu Miasta Kwidzyna stanowiącego załącznik do uchwały nr IX/110/19 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kwidzyna (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 4605),

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kwidzynie zwołuje LIV Sesję Rady Miejskiej w Kwidzynie, która odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość w dniu 26 czerwca 2023 roku o godz. 10:00.

Udział w sesji Rady Miejskiej w Kwidzynie  będzie możliwy poprzez osobiste stawiennictwo
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej 19 w sali nr 110 lub z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (on-line) przy użyciu oprogramowania do pracy zespołowej ,,Microsoft Teams”, według następującego porządku obrad.

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Ustalenie i zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LIII sesji.
 5. Raport o stanie miasta Kwidzyna za rok 2022:
 • przedstawienie przez Burmistrza Miasta Kwidzyna ,,Raportu o stanie Miasta Kwidzyna
  w roku 2022”;
 • debata nad raportem;
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kwidzyna wotum zaufania.
 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2022:
 • złożenie sprawozdania przez Burmistrza Miasta z wykonania Budżetu Miasta Kwidzyna

oraz sprawozdania finansowego za 2022 rok;

 • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Kwidzyna za 2022 rok;
 • przedstawienie opinii przewodniczących stałych komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok;
 • odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej na temat realizacji budżetu oraz przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Kwidzyna za 2022 rok;
 • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kwidzynie;
 • dyskusja;
 • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Kwidzyna za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Kwidzyna za rok 2022;
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kwidzyna absolutorium z tytułu wykonania budżetu w roku 2022.
 1. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kwidzyn-Południe I;
 • w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom, rondom, skwerom
  i parkom oraz drogom wewnętrznym położonym na terenie miasta Kwidzyna;
 • zmieniająca uchwałę w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami sprawującymi opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat;
 • w sprawie zmiany budżetu miasta Kwidzyna na rok 2023;
 • o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta Kwidzyna;
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kwidzyna w zakresie naruszenia art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 w sprawie postępowania przetargowego o numerze RZP.271.17.2015;
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kwidzyna w zakresie naruszenia art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 w sprawie postępowania przetargowego o numerze RZP.271.15.2016;
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kwidzyna, dotyczącej sposobu rozpatrzenia wniosku z dnia 27 marca 2023 r. przekazanego Burmistrzowi Miasta Kwidzyna na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Kwidzynie Nr LII/490/23 z dnia 24 kwietnia 2023 r.;
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kwidzyna, dotyczącej sposobu rozpatrzenia wniosku z dnia 27 marca 2023 r. przekazanego Burmistrzowi Miasta Kwidzyna na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Kwidzynie Nr LII/491/23 z dnia 24 kwietnia 2023 r.;
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kwidzyna, dotyczącej sposobu rozpatrzenia wniosku z dnia 27 marca 2023 r. przekazanego Burmistrzowi Miasta Kwidzyna na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Kwidzynie Nr LII/492/23 z dnia 24 kwietnia 2023 r.;
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kwidzyna, dotyczącej sposobu rozpatrzenia wniosku z dnia 27 marca 2023 r. przekazanego Burmistrzowi Miasta Kwidzyna na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Kwidzynie Nr LII/493/23 z dnia 24 kwietnia 2023 r.;
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kwidzyna, dotyczącej sposobu rozpatrzenia wniosku z dnia 27 marca 2023 r. przekazanego Burmistrzowi Miasta Kwidzyna na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Kwidzynie Nr LII/494/23 z dnia 24 kwietnia 2023 r.;
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kwidzyna, dotyczącej sposobu rozpatrzenia wniosku z dnia 27 marca 2023 r. przekazanego Burmistrzowi Miasta Kwidzyna na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Kwidzynie Nr LII/495/23 z dnia 24 kwietnia 2023 r.;
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kwidzyna, dotyczącej sposobu rozpatrzenia wniosku z dnia 27 marca 2023 r. przekazanego Burmistrzowi Miasta Kwidzyna na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Kwidzynie Nr LII/496/23 z dnia 24 kwietnia 2023 r.;
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kwidzyna, dotyczącej sposobu rozpatrzenia wniosku z dnia 27 marca 2023 r. przekazanego Burmistrzowi Miasta Kwidzyna na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Kwidzynie Nr LII/497/23 z dnia 24 kwietnia 2023 r.;
 • w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Burmistrza Miasta Kwidzyna, dotyczących sposobu rozpatrzenia wniosku z dnia 27 marca 2023 r. przekazanego Burmistrzowi Miasta Kwidzyna na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Kwidzynie Nr LII/498/23 z dnia 24 kwietnia 2023 r.
 • w sprawie przekazania wniosków zgodnie z właściwością.
 1. Komunikaty i oświadczenia.
 2. Zamknięcie obrad sesji.

Link do transmisji obrad Rady Miejskiej w Kwidzynie: https://bip.kwidzyn.pl/m,13923,nagraniatransmisja-obrad.html

Poprzedni artykułNadwiślanin wielokrotnie na podium Mistrzostw Polski w trójboju siłowym
Następny artykułUtrudnienia na ul. Chopina.