07 03 2013 drzewa2

APEL DO MIESZKAŃCÓW MIASTA KWIDZYNA
O PRZYCINANIE DRZEW I KRZEWÓW ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM

Wraz z nadejściem wiosny, przystępujemy do prac porządkowych w swoim otoczeniu. Podczas tych prac, drzewa będące szczególnie ważnym elementem środowiska miejskiego, poddawane są często drastycznym cięciom koron (ogłowieniu), co prowadzi do oszpecenia drzewa a konsekwencji do powolnego obumierania drzewa.

Pracownicy Zespołu ds. Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska do niedawna mogli tylko sprawdzać sytuacje w terenie i apelować do właścicieli posesji, aby prace pielęgnacyjne prowadzili z umiarem i nie niszczyli drzew. Jednak, od 20 lipca 2011 r. nastąpiły istotne zmiany w prawie, zmieniła się bowiem ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) w której pojawiły się zapisy znacznie zaostrzające warunki stosowania zabiegów pielęgnacyjnych (przycinania) w obrębie koron drzew. Zgodnie z treścią art. 82 ust. 1a ww. ustawy, zabiegi w obrębie korony drzewa na terenach zieleni lub zadrzewieniach mogą obejmować wyłącznie:

– usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi,
– kształtowanie korony drzewa, którego wiek nie przekracza 10 lat,
– utrzymywanie formowanego kształtu korony drzewa.

W związku z powyższym, przycięcie drzew w zakresie wykraczającym poza wyżej wymieniony, traktowane jest jako zniszczenie drzewa. Przed zmianami, ustawa nie określała precyzyjnie, jakie zabiegi w obrębie korony drzew są dopuszczalne w związku z czym, często nie było podstaw do wymierzania kary administracyjnej. W chwili obecnej, zgodnie z art. 88 ust.1 pkt.3 ustawy o ochronie przyrody Burmistrz Miasta ma prawo wymierzyć karę administracyjną m.in. za zniszczenie drzew, krzewów lub terenów zieleni spowodowane niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych. Przykładowo w przypadku kiedy zabieg tzw. „ogławiania” drzew został tak wykonany, że wprawdzie drzewo zachowało żywotność ale korony nie odtworzyło, to są pełne podstawy do wymierzenia kary pieniężnej, gdyż brak możliwości odtworzenia korony jest samoistnym kryterium pozwalającym na stwierdzenie, że nastąpiło zniszczenie drzewa (zdjęcie poniżej). Należy więc przestrzegać właściwego stosowania zabiegów pielęgnacyjnych zgodnie z art. 82 ustawy o ochronie przyrody, gdyż naruszenie tych zasad może skutkować wymierzaniem kar administracyjnych.

Przykład kary:

Brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 56 cm:
(obwód) x (stawka za 1 cm obwodu) x (współczynnik różnicujący zależny od grubości pnia)x 3 = wartość kary
56 cm x 35,78 zł/1 cm x 2,37 = 14 246,16 zł

Bożodrzew o obwodzie pnia 110 cm, rosnący na urządzonym terenie zieleni:
110 x 328,34 x 3,70 x 3 x 2 = 801 806,28 zł

Na wysokość kary nie ma wpływu stan zdrowotny drzewa czy jego pokrój, jak również ewentualne stwarzanie zagrożenia. Wysokości ustalane są na podstawie sztywnych stawek określonych przepisami prawa.


07 03 2013 drzewa

Przykład drastycznego, nieuzasadnionego przycinania drzew

Podejmując się konserwacji otaczającej nas zieleni, należy przestrzegać następujących zasad:

1. Cięcia pielęgnacyjne należy ograniczyć do usuwania suchych i uszkodzonych konarów i gałęzi.
2. W przypadkach, gdy drzewa stwarzają zagrożenie dla obiektów budowlanych i urządzeń technicznych (w tym przyłączy sieciowych do budynków), usunąć należy jedynie gałęzie wchodzące w kolizję z tymi obiektami.
3. Dla drzew w wieku do 10 lat można dokonać redukcji korony, jednak należy ją przeprowadzić zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej i nie powinna ona przekraczać 50%. Taki zabieg są w stanie przeżyć tylko młode, witalne drzewa. W żadnym wypadku nie wolno dokonywać takiej redukcji dla drzew starych, gdyż mogą one po takim zabiegu obumierać.
4. Gdy drzewo ma od młodego wieku utrzymywaną formę korony, można dokonywać zgodnej ze sztuką ogrodniczą redukcji gałęzi w celu utrzymania uformowanego kształtu korony. Fachowa literatura akademicka poświęcona zagadnieniom ogławiania podaje, że oprócz młodych: wierzb, lip, kasztanowców, katalp, bożodrzewów i głogów, żadnych innych gatunków drzew nigdy nie poddaje się ogławianiu, formowaniu kolistych kształtów koron.
5. Jeśli już musimy dokonać cięć pielęgnacyjnych w związku z powyższymi przypadkami, należy przestrzegać podstawowych zasad technicznych:
a) wszystkie cięcia powinny być wykonane narzędziami ostrymi, które zostawiają gładkie rany.
b) nie należy prowadzić cięć blisko płaszczyzny pnia, gdyż powstaje wtedy duża rana, która trudno się goi, ani za daleko, gdyż pozostaje sęk, który zasycha i butwieje. Należy zatem ciąć na tzw. „obrączkę”, czyli nieco skośnie w tym miejscu, gdzie kończy się pierścieniowe zgrubienie gałęzi czy konara zwane obrączką. Usuwając gruby konar należy go najpierw podciąć od dołu, a potem tnąc od góry podtrzymywać ręką, aby się nie oderwał od pnia wraz z paskiem kory.
c) jedną z podstawowych zasad, jeśli już usuwa się gałęzie, jest przycięcie ich tak, aby najbliższa gałąź, która ma przejąć rolę tej uciętej, miała minimum 1/3 jej średnicy. Ma to zapewnić dopływ asymilatów do uciętego fragmentu. Gałąź ta powinna również wyrastać w pożądanym kierunku.
d) po usunięciu dużego konaru, koronę drzewa należy uformować w miarę symetrycznie, aby uniknąć deformowania, a następnie przechylania się drzew.
e) cięcie gałęzi powinno być wykonywane w trakcie okresu wegetacyjnego, a ograniczane w fazie spoczynku, z powodu zagrożenia patogenami, oraz wiosną, gdy drzewa wypuszczają liście. Prac nie należy przeprowadzać w kwietniu, maju i czerwcu, gdyż w tym okresie drzewa korzystają z energii zmagazynowanej w poprzednim sezonie, większość z niej przeznaczając na formowanie liści. Jest to również aktywny okres dla wielu chorób i patogenów grzybowych. Nie należy także ciąć drzew późną jesienią i wczesną zimą, gdyż może to prowadzić do uszkodzeń mrozowych. Najlepszym okresem są miesiące letnie i późna zima.

Należy podkreślić, że każde cięcia techniczne (oprócz cięć sanitarnych (przyrodniczych)) osłabiają drzewa, skracają ich żywotność lub przyczyniają się do obumierania Niektóre błędy są równoznaczne ze zniszczeniem drzewa i powinny pociągać ww. konsekwencje prawne. Zgodnie z powyższymi, cięcie koron drzew możliwe jest tylko w ściśle określonych przypadkach i nie może być tutaj mowy o dowolności takiego działania.

Jeszcze jedna istotna w prawidłowym przycinaniu drzew kwestia, z punktu widzenia prawnego – podczas wykonywania powyższych zabiegów należy zwrócić uwagę na ptasie gniazda. Na podstawie art. 52 ustawy o ochronie przyrody w terminie od 1 marca do 15 października zakazuje się usuwania gniazd ptasich z obiektów budowlanych i terenów zieleni. Nieprzestrzeganie bądź naruszenie któregokolwiek z zakazów lub ograniczeń obowiązujących w stosunku do ptaków objętych ochroną gatunkową, w tym niszczenie ich gniazd w okresie lęgowym, skutkuje – w myśl art. 127 Ustawy o ochronie przyrody – karą grzywny lub aresztu.

Wobec coraz częściej występujących przypadków oszpecania i niszczenia drzew poprzez ich nadmierne, często nieuzasadnione przycinanie, Zespół ds. Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kwidzynie postanowił podjąć działania zmierzające do zmniejszenia problemu. Pracownicy Zespołu, przy okazji wizji terenowych będą baczniej obserwować prowadzone przycinki. W tym zakresie zostanie podjęta współpraca z patrolem ekologicznym Straży Miejskiej, który dokładniej przyjrzy się przycinaniu drzew. W przypadku stwierdzenia nieumiejętnego, niezgodnego z zasadami określonymi w art. 82 ustawy o ochronie przyrody (opisanymi wyżej) przycięcia drzew, zostaną wyciągnięte konsekwencje prawne w stosunku do posiadacza nieruchomości, na której drzewa rosną.

Poprzedni artykułDni Otwarte International Paper
Następny artykuł„Eko-logiczny Kwidzyn” – warsztaty