29 02 2016 rodzina500

Program Rodzina 500 plus to świadczenie wychowawcze wypłacane w wysokości 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko niepełnoletnie, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko niepełnoletnie przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.
Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego oraz rodzinne domy dziecka, na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Czy każda rodzina otrzyma wsparcie?
Świadczenie wychowawcze otrzyma rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach.

Pierwsze dziecko?
Oznacza to jedyne lub najstarsze dziecko niepełnoletnie w rodzinie. Dzieci pełnoletnie, o ile zamieszkują z rodzicami i pozostają na ich utrzymaniu, są zaliczane w skład rodziny i uwzględniane przy obliczaniu dochodu (do ukończenia przez nie 25 roku życia).

Przykład: W rodzinie jest trójka dzieci w wieku 10, 15 oraz 19 lat. Pierwszym dzieckiem w tym przypadku jest dziecko 15-letnie.

Kto będzie wypłacał świadczenie?
Świadczenie wychowawcze będzie realizowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwidzynie przy ul. Grudziądzkiej 6. Świadczenie nie przysługuje, jeżeli rodzina otrzymuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze, z wyjątkiem sytuacji gdy przepisy szczegółowe przewidują inaczej. Wniosek złożony przez rodzica przebywającego w innym Państwie, wpłynie do marszałka województwa, a ten następnie przekaże go do właściwej gminy. Tak jak wszystkie świadczenia rodzinne, świadczenie to będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przede wszystkim przelewem na konto.

Jak załatwić formalności?
Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie trzeba składać raz do roku. Będzie można to zrobić osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwidzynie przy ul. Grudziądzkiej 6 lub drogą elektroniczną. E- wniosek można będzie złożyć m.in. za pomocą portalu www.empatia.mpips.gov.pl. Do złożenia wniosku drogą elektroniczną niezbędne jest posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

Kryterium dochodowe na pierwsze dziecko?
Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej. Jedynie świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko uzależnione będzie od kryterium dochodowego i w takim przypadku co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu składając wraz z wnioskiem odpowiednie dokumenty.
W przypadku pierwszego bądź jedynego dziecka kryterium dochodowe wynosi 800 zł na osobę w rodzinie.

Kiedy będzie można składać wnioski?
Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r.
Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia – pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat. Jeśli wniosek wpłynie po dacie 1 lipca 2016 r. świadczenie zostanie wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. Wniosek możesz pobrać tutaj pdfWNIOSEK287.27 KB

Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym?
W przypadku dziecka niepełnosprawnego kryterium dochodowe na pierwsze dziecko będzie wynosiło 1200 zł. Istotne jest, że w składzie rodziny brane będą pod uwagę pozostające na utrzymaniu dzieci do ukończenia 25 roku życia. Dodatkowo, wliczane też będą dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.

500 plus a inne świadczenia dla rodzin?
Świadczenie wychowawcze 500 zł nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, stypendiów dla uczniów i studentów.

Rozwód a świadczenie 500 plus?
W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeśli rodzice po równo dzielą się opieką nad dzieckiem, oboje mają prawo złożyć wniosek i otrzymają wsparcie proporcjonalnie do okresu, w którym sprawują opiekę.

Co w przypadku rodzin patchworkowych?
Jeżeli partnerzy żyją w związku nieformalnym i mają dzieci z poprzednich związków oraz wychowują co najmniej jedno wspólne dziecko, to wówczas świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko będzie uzależnione od kryterium dochodowego, a na pozostałe dzieci bez względu na dochód.

Poprzedni artykułMAD in Poland – koncert
Następny artykułKonsultacje społeczne – Komitet Rewitalizacji