kwidzyn logo

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w uchwale rady miejskiej  nr XLV/273/10
w Kwidzynie z dnia 28 października 2010 r. ze zmianami w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymido prowadzenia działalności pożytku publicznego na LATA 2011-2015.

Burmistrz Miasta Kwidzyna na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zmianami) zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert i uczestnictwa w otwartym konkursie ofert
na realizację zadań publicznych.

I. Rodzaj zadania.

Sport

1)      organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych dla mieszkańców miasta, zarówno na terenie gminy, jak i poza jej granicami,

2)      organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców miasta, m. in.: biwaków, obozów, rajdów, zlotów i spływów,

3)      organizacja dla dzieci i młodzieży zajęć sportowych i rekreacyjnych.

Kultura

1)        prowadzenie i wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych mających istotne znaczenie dla rozwoju kultury i tradycji miasta Kwidzyna,

2)        organizowanie lub uczestnictwo w festiwalach, koncertach, przeglądach, prezentacjach, wystawach, konkursach, warsztatach, imprezach artystycznych,

3)        wydawanie publikacji promujących kulturę Miasta Kwidzyna

Bezpieczeństwo

1)      realizacja programów edukacyjnych dotyczących poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Kwidzyna,

2)      działania na rzecz zwiększenia świadomości dzieci i młodzieży na temat bezpieczeństwa na drogach.

II. Kryteria realizacji zadań: realizacja projektów planowana jest w okresie krótszym niż rok 2013, a kwota dotacji nie będzie przekraczać 25 000 zł

III. Wysokość środków publicznych  przeznaczonych na realizację zadań w 2013 r. w dziedzinie:

1) Sport – 110 000 zł,

2) Kultura – 145 000 zł,

3) Bezpieczeństwo – 10 000 zł.

IV. Zasady przyznawania dotacji, termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty – zostały określone w Zarządzeniu Burmistrz 011 z dnia 7 kwietnia2011 r. – w sprawie zatwierdzenia regulaminu otwartego konkursu ofert na wyłonienie ofert
z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego

V. Termin składania ofert na wszystkie rodzaje zadań.

1. Oferty należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej 19, Biuro Obsługi Ludności na formularzu, którego wzór stanowi Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  wraz
z załącznikami:

1) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty    potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, potwierdzony przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji za jego zgodność ze stanem faktycznym na dzień złożenia oferty,

2) statut organizacji.

2. Termin składania ofert upływa z dniem 28 stycznia 2013 r. o godz. 1600, termin uważa się za zachowany jedynie w przypadku zarejestrowania oferty w ww. terminie w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miejskiego w Kwidzynie ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn.

3. Otwarcie ofert z udziałem oferentów nastąpi w dniu 29 stycznia 2013 r. w pokoju nr 202 Urzędu Miejskiego w Kwidzynie godzinach:

1000 – projekty z zakresu kultury,

1030 – projekty z zakresu sportu,

1130 – projekty z zakresu bezpieczeństwa.

VI. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku 2012 zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami.

W 2012 r. Gmina Miejska Kwidzyn na realizację zadań publicznych, zleconych  organizacjom pozarządowym i podległym jednostkom organizacyjnym, przekazała środki finansowe z budżetu Miasta
w dziedzinie sportu:

dotacje na rzecz organizacji pozarządowych w kwocie 1 473 834 zł,

w dziedzinie kultury:

dotacje na rzecz organizacji pozarządowych w kwocie  398 356 zł,

w dziedzinie bezpieczeństwa:

dotacje na rzecz organizacji pozarządowych w kwocie 19 999,82 zł.

VII. Dodatkowe informacje.

1.      W sytuacji, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość proporcjonalnego zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.
W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie będą oni związani złożonymi ofertami.

2.      W kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą wnioskować o pokrycie kosztów administracyjnych projektu w wysokości co najwyżej 5 % kwoty dotacji.

3.      Preferowane będą oferty dotyczące wspierania realizacji zadań publicznych zakładające udział finansowych środków własnych w wysokości co najmniej 10% kosztów realizacji zadania.

Informacji telefonicznych udziela:

Marek Konieczek – Koordynator Zespołu ds. społecznych i gospodarki mieszkaniami nr tel. (0*55) 646 4725.

Aleksandra Ochenkowska – Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i spraw społecznych nr tel. (0*55) 646 4763

O rozstrzygnięciu konkursu i jego wyniku oferenci zostaną powiadomieni na piśmie.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej oraz
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kwidzynie

Burmistrz Miasta Kwidzyna zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

Burmistrz Miasta Kwidzyna

Andrzej Krzysztofiak

 

Poprzedni artykułFerie w Kwidzynie
Następny artykułMistrzostwa w minigolfa