ratusz01

Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia wymagania,  wynikające z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. Nr 184, poz. 1436) lub osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia wymagania zawarte w §7 ust. 2 wymienionego rozporządzenia.

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Akademii Umiejętności Pedagogicznych,
b) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
– stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
– stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
– stażu pracy, w tym na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
d) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c,

e) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

f) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
g) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;

h) zaświadczenie lekarskie o spełnianiu warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania pracy na  stanowisku kierowniczym;
i) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 i Nr 137, poz. 1304), oraz nie  toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
j) oświadczenie, że kandydat nie był karany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
k) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie,

l) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.),
m) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem karta oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela akademickiego,
n) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta  z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
o) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Informacja dodatkowa
Zatrudnienie osoby, która wygra konkurs nastąpi w drodze powierzenia stanowiska dyrektora AUP w wymiarze 1/2 etatu.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym dopiskiem „Konkurs na dyrektora Akademii Umiejętności Pedagogicznych w Kwidzynie”, w terminie do dnia 10 maja 2011 roku, na adres: Urząd Miejski   –   Biuro Obsługi Ludności, ul. Warszawska 19, 82 – 500 Kwidzyn.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Kwidzyna.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci i członkowie komisji konkursowej zostaną powiadomieni indywidualnie.

Poprzedni artykułVIII Unijny Ogólnopolski Bieg Uliczny oraz VI Bieg Osób Niepełnosprawnych
Następny artykułWielkanoc