um

Kwidzyn, 29 listopada 2013 r.

Ogłoszenie

w sprawie otwartego konkursu ofert

na realizację zadań publicznych określonych w uchwale rady miejskiej nr XLV/273/10
w kwidzynie z dnia 28 października 2010 r. ze zmianami w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi
do prowadzenia działalności pożytku publicznego na LATA 2011-2015.

Burmistrz Miasta Kwidzyna na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zmianami)

zaprasza

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert i uczestnictwa w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych.

I. Rodzaj zadania.

Sport

1. organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych dla mieszkańców miasta, zarówno na terenie gminy, jak i poza jej granicami,
2. organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców miasta, m. in.: biwaków, obozów, rajdów, zlotów i spływów,
3. organizacja dla dzieci i młodzieży zajęć sportowych i rekreacyjnych.

Kultura

1. prowadzenie i wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych mających istotne znaczenie dla rozwoju kultury i tradycji miasta Kwidzyna,
2. organizowanie lub uczestnictwo w festiwalach, koncertach, przeglądach, prezentacjach, wystawach, konkursach, warsztatach, imprezach artystycznych,
3. wydawanie publikacji promujących kulturę Miasta Kwidzyna

Ochrona środowiska

1. organizowanie konkursów, warsztatów, kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz innych imprez o charakterze ekologicznym,
2. propagowanie wiedzy ekologicznej wśród mieszkańców Kwidzyna,
3. promowanie zachowań przyjaznych środowisku,
4. rozpowszechnianie materiałów, publikacji i pomocy dydaktycznych związanych z ochroną środowiska.

Promocja i ochrona zdrowia

1. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, osób zagrożonych uzależnieniem i członków ich rodzin,
2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomani pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży,

II. Termin realizacji zadań: od 2 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w dziedzinie:

1. sportu – 1 400 000 zł,
2. kultury – 255 000 zł,
3. ochrony środowiska – 180 000 zł,
4. promocji i ochrony zdrowia – 89 500 zł, w tym:
  a) powierzenie prowadzenia punktu konsultacyjnego od uzależnień – 57 000 zł,
  b) dofinansowanie programów w zakresie rehabilitacji dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu – 24 500 zł,
  c) realizacja programów profilaktycznych – 8 000 zł.

IV. Zasady przyznawania dotacji, termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty – zostały określone w Zarządzeniu Burmistrza Kwidzyna Nr 36/2011 z dnia 7 kwietnia 2011 r. – w sprawie zatwierdzenia regulaminu otwartego konkursu ofert na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego.

V. Termin składania ofert na wszystkie rodzaje zadań.

Oferty należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej 19, Biuro Obsługi Ludności na formularzu, którego wzór stanowi RozporządzenieMinistra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania wraz z załącznikami:

1) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, potwierdzony przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji za jego zgodność ze stanem faktycznym na dzień złożenia oferty,
2) statut organizacji.

Termin składania ofert upływa z dniem 23 grudnia 2013 r. o godz. 16.00.
Termin uważa się za zachowany jedynie w przypadku zarejestrowania oferty w ww. terminie w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miejskiego w Kwidzynie ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn.

Otwarcie ofert z udziałem oferentów nastąpi w dniu 24 grudnia 2013 r. w pokoju nr 202 Urzędu Miejskiego w Kwidzynie godzinach:

8.00 – projekty z zakresu kultury,
8.15 – projekty z zakresu sportu,
9.00 – projekty z zakresu ochrony środowiska,
9.15 – projekty z zakresu promocji i ochrony zdrowia.

VI. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku 2012 zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami.

W 2012 r. Gmina Miejska Kwidzyn na realizację zadań publicznych, zleconych organizacjom pozarządowym i podległym jednostkom organizacyjnym, przekazała środki finansowe z budżetu Miasta
w dziedzinie sportu:
dotacje na rzecz organizacji pozarządowych w kwocie 1 473 834 zł,

w dziedzinie kultury:
dotacje na rzecz organizacji pozarządowych w kwocie 398 356 zł,

w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia:
dotacje na rzecz organizacji pozarządowych w kwocie 82 500 zł,

w dziedzinie ochrony środowiska:
dotacje na rzecz organizacji pozarządowych w kwocie 370 000 zł,

VII. Dodatkowe informacje.

1. W sytuacji, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość proporcjonalnego zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.
W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie będą oni związani złożonymi ofertami.

2. W kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą wnioskować o pokrycie kosztów administracyjnych projektu w wysokości co najwyżej 5 % kwoty dotacji.

3. Preferowane będą oferty dotyczące wspierania realizacji zadań publicznych zakładające udział finansowych środków własnych w wysokości co najmniej 10% kosztów realizacji zadania.

4. Umowy z wybranymi w drodze konkursu oferentami zostaną zawarte nie wcześniej niż 2 stycznia 2014 r.

VIII. Informacji telefonicznych udziela:

Marek Konieczek – Koordynator Zespołu ds. społecznych i gospodarki mieszkaniami nr tel. (0*55) 646 4725.

Aleksandra Ochenkowska – Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i spraw społecznych nr tel. (0*55) 646 4763

O rozstrzygnięciu konkursu i jego wyniku oferenci zostaną powiadomieni na piśmie.
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kwidzynie.

Burmistrz Miasta Kwidzyna zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

Burmistrz Miasta Kwidzyna
Andrzej Krzysztofiak

Poprzedni artykułMMTS Kwidzyn – ORLEN WISŁA Płock
Następny artykułVIII edycja konkursu na kwidzyńską kartkę świąteczną