Budynek Urzędu Miejskiego w Kwidzynie zimą, z góry
Foto: Mirosław Gawroński

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559, zm. poz. 1005, poz.1079 i poz. 1561) oraz § 25 ust. 4 i 5 Statutu Miasta Kwidzyna stanowiącego załącznik do uchwały nr IX/110/19 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kwidzyna ( Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 4605),

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kwidzynie zwołuje XLVIII Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kwidzynie, która odbędzie się w trybie zdalnym w dniu 21 grudnia 2022 roku o godz. 10:00  

Zgodnie z art. 15 zzx  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.), obrady sesji, w tym podjęcie uchwał, odbędzie się  z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (on-line) przy użyciu oprogramowania do pracy zespołowej ,,Microsoft Teams”, według następującego porządku:

Porządek obrad:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór sekretarza obrad.
  3. Ustalenie i zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  • w sprawie zmiany budżetu miasta Kwidzyna na rok 2022;
  • o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta Kwidzyna.
  1. Zamknięcie obrad sesji.

Link do obrad Rady Miejskiej w Kwidzynie w dniu 21.12.2022 r.

 

Foto: Mirosław Gawroński

Poprzedni artykułWznowienie dostaw węgla
Następny artykułAnioł Nadziei