Urząd Miejski w Kwidzynie

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz § 25 ust. 4 i 5 Statutu Miasta Kwidzyna stanowiącego załącznik do uchwały nr IX/110/19 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kwidzyna ( Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 4605).

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kwidzynie zwołuje XXV Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kwidzynie, która odbędzie się w dniu
12 marca 2021 roku o godz. 14.00

Zgodnie z art. 15 zzx  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.),  obrady sesji, w tym podjęcie uchwał, odbędzie się  z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (on-line) przy użyciu oprogramowania do pracy zespołowej ,,Microsoft Teams”, według następującego porządku obrad.

Porządek  obrad:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór sekretarza obrad.
  3. Ustalenie i zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Kwidzyna konsultacji społecznych dotyczących edukacji przedszkolnej w Mieście Kwidzynie.
  5. Komunikaty i oświadczenia.
  6. Zamknięcie obrad sesji.

Link do transmisji z obrad Rady Miejskiej w Kwidzynie

Poprzedni artykułMercedes dla niepełnosprawnych
Następny artykułGościliśmy sumitów