budynek Urzędu Miejskiego
fot. Aleksander Łubiński/UM

Na podstawie art. art. 15zzx ust. 1-2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842).

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kwidzynie zwołuje XXI Sesję Rady Miejskiej w Kwidzynie, która odbędzie się w dniu 23 listopada 2020 roku o godz. 14.00.

Zgodnie z art. 15 zzx  ww. ustawy, obrady sesji, w tym podjęcie uchwał, odbędzie się  z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (on-line) przy użyciu oprogramowania do pracy zespołowej ,,Microsoft Teams”, według następującego porządku obrad.

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Ustalenie i zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XX sesji.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie nadania nazwy skwerowi;
 • w sprawie rozpatrzenia wniosku;
 • w sprawie rozpatrzenia wniosku;
 • o zmianie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Kwidzynie;
 • w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2021.
 1. Informacja Burmistrza Miasta Kwidzyna dotycząca wykonywanej kary ograniczenia wolności, zgodnie z § 3 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie podmiotów,  w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (Dz.U.2010.98.634).
 2. Informacja Burmistrza Miasta Kwidzyna o podmiotach, które zgłosiły zapotrzebowanie na wykonywanie pracy przez skazanych, zgodnie z § 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie trybu wyznaczania podmiotów, na rzecz których skazani mogą wykonywać prace na cele społeczne, oraz czynności tych podmiotów w zakresie wykonywania pracy (Dz.U.2017.1676).
 3. Informacja Burmistrza Miasta Kwidzyna dotyczącą sytuacji związanej z epidemią COVID-19 na terenie miasta Kwidzyna.
 4. Komunikaty i oświadczenia.
 5. Zamknięcie obrad sesji.

Link do transmisji obrad Rady Miejskiej

Poprzedni artykułŚwiąteczny konkurs plastyczny
Następny artykułLISTOPADOWE DOBRANOCKI TEATRALNE – ON-LINE