um

Sprawozdanie z III spotkania grupy roboczej ds. Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego

Termin: 20.08.2015 r. , godz. 16.00, Sala 111 Urzędu Miejskiego w Kwidzynie

PRZEBIEG SPOTKANIA:
1) Sprawdzenie listy obecności.
   a. Obecni członkowie grupy roboczej.
     1. Justyna Liguz – Rada Miejska
     2. Lidia Bielawska – Karatysz – Rada Miejska
     3. Ewa Stec – organizacja pozarządowa
     4. Patryk Guziewicz – przedstawiciel mieszkańców
     5. Adam Kamiński – organizacja pozarządowa
     6. Marek Sidor – Rada Miejska
     7. Mariusz Wesołowski – Rada Miejska
     8. Mirosław Góralski – Architekt Urzędu Miejskiego
     9. Alicja Obuchowska – organizacja pozarządowa
     10. Katarzyna Strzała-Osuch – przedstawiciel Powiślańskiej Szkoły Wyższej
     11. Beata Pawłowska – przedsiębiorca
   b. Nieobecni członkowie grupy roboczej.
     1. Jakub Kołodziejczyk -specjalista ds. zamówień publicznych w UM
     2. Krzysztof Malinowski – organizacja pozarządowa
     3. Ewa Lulińska – przedstawiciel mieszkańców
   c. Goście nie będący członkami grupy roboczej.

W spotkaniu uczestniczył Pan Piotr Stec.

2) Rozpoczęcie spotkania przez Panią Justynę Liguz.
   Brak uwag członków grupy roboczej do sprawozdania z poprzedniego spotkania.
   Brak uwag członków grupy roboczej do wstępnego regulaminu Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego przygotowanego po ostatnim posiedzeniu.
Przytoczona została agenda spotkania ustalona na poprzednim spotkaniu, a także te kwestie które zostały już ustalone i spisane w I wersji Regulaminu Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego.
Na posiedzeniu grupa robocza dyskutować będzie nad treścią i formą Regulaminu Budżetu Obywatelskiego w Kwidzynie na rok 2016 .
Agenda tematów zawiera:
 – Ustalenie harmonogramu KBO
 – Określenie rodzajów projektów podejmowanych pod głosowanie w KBO
 – Określenie wymagań prawnych jednostek uprawnionych do składania projektów
 – Określenie górnej kwoty dla projektów małych
 – Omówienie sposobu weryfikacji projektów i warunków dopuszczenia do realizacji
 – Omówieni zasad i sposobu głosowania, a także określenie jednostek uprawnionych do głosowania
 – Omówienie zasad promocji KBO oraz konsultacji z mieszkańcami

3) Dyskusja nad rodzajami projektów dopuszczonych do Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego. (Czy dopuszczamy twarde i miękkie) oraz dyskusja nad określeniem grup inicjatywnych mogących zgłaszać projekty do KBO.
   a. Dyskusja nad pojęciami projektów „ogólno miejskich” i „projektów małych”.
       Zmiana nazewnictwa na „projekty duże” i projekty „małe”.
      Głosowanie: 10 osób za zmianą nazewnictwa, 1 osoba się wstrzymała
   b. Wymiana opinii na temat dopuszczenia projektów miękkich do Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego.
      Głosowanie: 8 osób za dopuszczeniem projektów miękkich, 3 osoby przeciw dopuszczeniu projektów miękkich
 Do Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego oprócz możliwości zgłaszania projektów inwestycyjnych dopuszczono także możliwość zgłaszania projektów
miękkich.
   c. Dyskusja nad tym kto może zgłaszać projekty do Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego.
      Jednogłośnie stwierdzono, że projekty mogą zgłaszać mieszkańcy zameldowani w Kwidzynie którzy na dzień ostatecznego terminu zgłoszenia   
      projektów ukończyli 16 lat.

4) Dyskusja nad możliwością przesuwania niewykorzystanych środków pomiędzy projektami małymi i dużymi.
     Głosowanie: 11 osób jest za możliwością przesuwania niewykorzystanych środków pomiędzy projektami małymi i dużymi
     Istnieje możliwość przesuwania środków finansowych na realizację projektów dużych lub małych jeśli łączna kwota zgłoszonych projektów w danej  
     kategorii będzie niższa niż odpowiednio 650 000zł i 350 000zł.
  a. Wymiana opinii na temat górnej kwoty dla małych projektów.
      Górna granica na projekty małe wynosi 20 tyś zł.

5) Dyskusja nad składem grupy eksperckiej z urzędu, możliwościach weryfikacji i konsultacji wniosków składanych w ramach Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego.
Decyzje dotyczące tych kwestii zostaną podjęta na następnym spotkaniu.

6) Dyskusja nad harmonogramem Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego.
a. Propozycja harmonogramu:
I. Start kampanii promocyjnej Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego – 6 grudnia
II. Terminy konsultacji i planowania 6 grudnia – 29 stycznia
III. Terminy składania projektów i konsultacji – do 29 stycznia
IV. Terminy konsultacji i weryfikacji projektów – do 29 lutego
V. Data ogłoszenie projektów dopuszczonych do głosowania – 1 marca
VI. Terminy głosowania i kampanii promocyjnej KBO – do 31 marca
VII. Terminy liczenia głosów i raportowania – od 1 kwietnia do 7 kwietnia
VIII. Terminy ogłoszenia listy projektów do realizacji – nie później niż do 8 kwietnia

7) Dyskusja na temat ograniczeń czasowych realizacji projektów wybranych w głosowaniu.
  a. Wymiana opinii na temat ram czasowych dotyczących realizacji projektów wybranych w głosowaniu.
      Pieniądze które zostaną rozdysponowane na projekty będą przypisane do konkretnych realizacji, a jej czas trwania może wykraczać poza rok
       bieżącej edycji KBO z obowiązkiem rozpoczęcia realizacji w roku 2016.

8) Omówienie zasad i sposobu głosowania.
 Jednomyślnie stwierdzono, że w głosowaniu wziąć udział mogą zameldowani mieszkańcy Kwidzyna, którzy na dzień głosowania mają ukończone 16 lat.
 Jednomyślnie zdecydowano, że głosowanie w I edycji Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego odbywać będzie się drogą tradycyjną w postaci kart do
 głosowania.
  a. Zaproponowano głosowanie w Urzędzie Miasta, Szkołach Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych oraz Filiach Bibliotek Miejskich.
  b. Dyskutowano o możliwościach i sposobach weryfikacji oraz liczenia głosów.

Ostateczne decyzje w tych kwestiach zostaną podjęte na kolejnym spotkaniu z racji na potrzebę czasu kompleksowego i spójnego zbudowania części Regulaminu Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego dotyczącej zasad głosowania.

9) Wolne wnioski.
  a. Każdy z członków grupy roboczej na następne spotkanie przygotowuje załącznik określający warunki i budowę formularza.
  b. Propozycja opracowania przed następnym spotkaniem 2 wersji Regulaminu Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego uwzględniając ustalone już 
     kwestie. Pani Justyna Liguz wraz z Panem Patrykiem Guziewicz na dodatkowym spotkaniu opracują 2 wersję Regulaminu KBO.

10) Wybór terminu kolejnego spotkania

Termin i miejsce kolejnego spotkania to:
10.09. 2015 r. , godz. 16.00 w sali 111 Urzędu Miejskiego w Kwidzynie
* Dziękujemy Panu Piotrowi Stec za aktywne uczestnictwo w spotkaniu grupy roboczej i miarodajny wpływ na dyskusję w kwestiach tworzenia regulaminu KBO. Zapraszamy na kolejne spotkanie innych mieszkańców miasta Kwidzyna.

Dokument opracował: Patryk Guziewicz

 

Poprzedni artykułRegionalne Zawody w ujeżdżeniu
Następny artykułKwidzyńska Karta Dużej Rodziny