08 08 2013 pomorskie

Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu rocznego „Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”.

W ramach konsultacji zapraszamy do zapoznania się z projektem programu, zgłaszania ewentualnych uwag, sugestii w odniesieniu do zapisów tego dokumentu. Projekt programu dostępny jest:

·         na stronie internetowej Urzędu www.rops.pomorskie.eu w zakładce „organizacje pozarządowe”

·         na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego www.pomorskie.eu/pl/bip/umwp

·         na stronie internetowej www.ngo.pl

·         na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku,  ul. Okopowej 21/27

·         u Pełnomocnika Marszałka Województwa Pomorskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku,   ul. Okopowa 21/21 p. 331

·         w zespole ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/21 p. 335

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: od 6 sierpnia do 16 września 2013 r.  na formularzu znajdującym się w plikach do pobrania w formie:

– elektronicznej na adres: m.witkowska@pomorskie.eu oraz  a.kowalczys@pomorskie.eu

– listownej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 80-810 Gdańsk ul. Okopowa 21/27.

O terminie decyduje data wpływu opinii do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego   w Gdańsku. Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.

Jednocześnie informujemy, że we wrześniu br. zostaną zorganizowane spotkania konsultacyjne, a o szczegółach poinformujemy w terminie późniejszym.

Poprzedni artykułEurolider 2013
Następny artykułMistrzostwa Polski w Bocce