kwidzyn logo

W związku z nowelizacją ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2007r. nr 99 poz. 665) przypominam, iż właściciel lub zarządca obiektu budowlanego ma obowiązek przeprowadzenia okresowej kontroli w zakresie, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 prawa budowlanego, tj.

·       budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2.000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1.000 m2, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada;

·     każdorazowo w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska;

Jednocześnie informuję, że uprawniona osoba dokonująca w/w kontroli jest zobowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić tutejszy organ nadzoru budowlanego o wynikach przeprowadzonej kontroli.

Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na którym spoczywają obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych bądź umowach, jest zobowiązany, w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, o której mowa wyżej, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.

arch. Wiesław Gałkowski

 

Poprzedni artykułObchody 90 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości
Następny artykułWykład Piotra Jankiewicza w ramach Klubu Małej Ojczyzny Kwidzyńskiej